Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Všechny termíny (4537)
3
3D katastr nemovitostí
3D katastr nemovitostí
3D mapování
3D model
3D modelování
3D tisk
A
aberace
aberace světla
absolutní elipsoid, obecný elipsoid
absolutní gravimetr
absolutní chyba měření
absolutní orientace
absolutní posun
absolutní tíhový bod
absolutní výška letu
absolutní znázornění
absorpce
absorpce barvy
absorpce vody
absorpční pás
abstraktní značka
aditivní míšení barev
adjustace mapy
adjustace měřického náčrtu
administrativní hranice
administrativní mapa, mapa správního rozdělení
adresa
adresní místo
aerotriangulace
afelium, odsluní
afinní transformace
agendový informační systém
agona
agrární operace
agregace
agregace dat
akcidenční písmo
akreditovaná metrologická laboratoř
aktivní anténa
aktivní dálkový průzkum Země
aktivní družice
aktualizace báze dat
aktualizace kartografického díla (mapy)
aktualizace souboru
aktualizované vydání
aktuální mapa
aktuálnost kartografického díla (mapy)
albedo
algoritmická generalizace
alhidáda
almanach
almanach družic GPS
almukantarat
alonymum
ambiguita, neurčitost, nejednoznačnost
anaglyf
anaglyfová mapa
analaktický dalekohled, dalekohled s vnitřním zaostřováním
analogová data
analogová fotogrammetrie
analogová katastrální mapa
analogová mapa
analogové vyjádření (měřené veličiny)
analogový měřicí přístroj
analogový vyhodnocovací přístroj
analytická aerotriangulace
analytická fotogrammetrie
analytická mapa
analytický vyhodnocovací přístroj
analýza kartografického díla
analýza mapy
analýza rozptylu, analýza variancí, ANOVA
anamorfní mapa
anamorfní metoda
anamorfóza mapy
aneroid
animace
anoikonymum
anomálie
anomální magnetická deklinace
antihalace
antihalační vrstva
antikva
antispoofing
antropogenní jev
antropogenní terénní tvar
aparatura GNSS
aplikace
aplikační schéma
aplikovaná kartografie, užitá kartografie
apogeum, odzemí
apsida
ar
areál (plochy)
areál budov
areálová mapa
areálová značka, plošná značka
areálové znázornění, plošné znázornění
argentografie
argument deklinace
argument perigea, vzdálenost perigea
argument šířky
arch
arch papíru
archiv
archiv tiskových podkladů
archiválie
archivování map
archový ofsetový stroj, archová ofsetka
archový samonakladač
archový tisk
archový vykladač
aritmetický průměr
asistovaný GPS
asociace NMEA
Asociace podnikatelů v geomatice
asociace, přidružení
astázie
astázování
asteroid, asteroida, planetka
astrodynamika
astrokompas
astroláb
astrometrie
astronomická anomálie
astronomická kartografie
astronomická mapa
astronomická orientace
astronomická zeměpisná délka
astronomicko-geodetická nivelace
Astronomicko-geodetická síť ČR (AGS)
astronomicko-gravimetrická nivelace
astronomicko-gravimetrický bod
astronomický azimut
astronomický bod
astronomický dalekohled, Keplerův dalekohled
astronomický univerzál
astronomie
atituda
atlas
atlas Měsíce
atlas světa
atlasová kartografie
atlasová mapa
atmosféra
atmosférický opar
atomové hodiny
atomový čas
atribut
atributová data
atributová tabulka
audit
autentifikace
autoatlas
autokolimátor, autokolimační dalekohled
automapa
automatická (digitální) aerotriangulace
automatická lokalizace vozidel
automatický kreslicí stůl, automatický koordinátograf
automatizovaná digitalizace
automatizovaná generalizace, počítačem podporovaná generalizace
automatizovaná kartografická generalizace
automatizovaná kartografie, počítačová kartografie, mapování pomocí počítače
automatizovaná kresba
automatizovaná modelová generalizace
automatizovaná objektová generalizace
automatizované zpracování map
automatizovaný popis mapy
autonomní určování polohy
autor mapy
autoredukční tachymetr
autorizovaná služba
autorizovaný zeměměřický inženýr
autorská korektura (sazby)
autorské právo v kartografii
autorský arch
autorský koncept mapy
autorský originál (mapy)
autorský výtisk
autotypická síť
autotypický bod
autotypický pozitiv
autotypický tón barvy
avigace, aeronavigace
azimut
azimutální neperspektivní zobrazení
azimutální zobrazení, azimutální projekce
azobarvivo
B
bajt
báňská kniha, horní kniha
barevná hypsometrie
barevná kontrolní stupnice
barevná mapa, vícebarevná mapa
barevná polotónová předloha, barevná tónová předloha
barevná předloha mapy
barevná soukopie (mapy)
barevná stupnice výškových vrstev, barevná hypsometrická stupnice
barevná symbolika
barevná úprava mapy
barevná vydatnost
barevná výplň
barevné výtažkování
barevnice
barevník
barevnost map
barevný film
barevný filtr
barevný fotomechanický výtažek
barevný infračervený film, spektrozonální film
barevný kontrast
barevný kruh
barevný náhled, zkušební náhled (mapy)
barevný nátisk
barevný originál mapy
barevný papír, pestrý tiskový papír, kulér
barevný tisk
barevný tón, barevný odstín
barevný výtažek
barometr
barometrická výška
barometrické měření výšek
barometrický pořad
barva
barva mapy
barva papíru
barva výškové vrstvy, hypsometrická barva
barvový model
barycentrum
barytový papír, barytovaný papír
batymetrická mapa
batymetrická vrstva; hloubnicová vrstva; hloubková vrstva
báze dat geografického názvosloví
báze dat, databáze
báze geografických dat, báze geodat
báze kartografických dat, kartografická báze dat, kartografická databáze
bažina
Benešovo zobrazení
Besselova denní čísla
Besselův elipsoid
Besselův rok, annus fictus
bezdřevý papír
bezešvá báze dat
bezpilotní letadlo
bezpilotní systém
bezplatný software, volný software, software zdarma
bezprojekční zobrazení
bezrozměrná veličina
bezserifové písmo
beztlaký tisk
bibliografický záznam mapy
biblový papír
bimetalická deska
bitová mapa
blednutí barev, vyblednutí barev
blízká fotogrammetrie
blízké infračervené pásmo
blízké infračervené záření
blok družic GPS - NAVSTAR
blok efemeridových zpráv
blokdiagram
blokdiagram terénních hran, kantogram
bloková aerotriangulace
blokové vyrovnání paprskových svazků
blokový náčrt
boční nakládací hrana
boční záměra
bod
bod grafické triangulace
bod letního slunovratu
bod podrobného polohového bodového pole
bod podrobného výškového bodového pole
bod poledníkového oblouku, bod poledníkového řetězce
bod polohopisu
bod terénní kostry
bod výškopisu
bod základního bodového pole
bod základního polohového bodového pole
bod základního tíhového bodového pole
bod základního výškového bodového pole
bodová (polohová) značka
bodová digitalizace objektů
bodové pole
bodový kartodiagram
body Základní geodynamické sítě ČR
bonita půdy
bonitace půdy
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Bouguerova anomálie
Bouguerova deska
bradlo
Brailleho písmo, slepecké písmo
brod
brožura
brýle s tekutými krystaly
břehová čára
budoucí výměnek
budoucí zástavní právo
budova
budova bez čísla popisného a evidenčního
budova s číslem evidenčním
budova s číslem popisným
budova, která je příslušenstvím jiné stavby
buňka
busola
busolní (polygonový) pořad
busolní měření
busolní tachymetrie
busolní teodolit, teodolitová busola
byt
C
C/A-kód, hrubý/dostupný kód
Cassiniho zobrazení
celková chyba měření
celkové přetvoření
celkový posun
celkový rastr katastrálního území
centrace měřického stolu
centrace přístroje, dostředění přístroje
centrační prvky
centrální projekce, gnómonická projekce
centrální závěrka
centrum
cenzální výběr prvků mapy
certifikace
certifikační autorita, poskytovatel certifikačních služeb
cesta
cicero
cíl kvality, cíl jakosti
cirkumzenitál
citlivá vrstva
citlivé údaje
citlivost
citlivost fotografické vrstvy
cizí jméno
clonové číslo, clona
cloud
cloudové zpracování dat
Collinsův bod
Compass, Beidou
copyright (kartografického díla), autorské právo
cyan, azur
cykloturistická mapa
cyklus obnovy mapy
cyklus údržby mapy, cyklus opravování mapy
Č
čára
čára apsid, apsidální čára
čára normálového řezu
čára odlivu
čára pravoúhlé rovinné sítě
čára terénní kostry, terénní čára
čárkovaná čára
čárová značka
čárový prvek mapy
čáry zeměpisné sítě
čas do prvního určení polohy
čas GLONASS
čas GNSS
čas GPS, systémový čas GPS
čas průchodu hvězdy
čas průchodu planety periheliem
čas v týdnu
časoprostorová doména
časová poloha
časová přesnost
časová souřadnice
časové dělení
časové rozlišení
časové schéma
časový referenční systém
časový souřadnicový systém
část obce
čepová značka
černé těleso, černý zářič
černobílá mapa
černobílá polotónová předloha
černobílý polotónový obraz, černobílý tónový obraz
čerpací stanice
Česká gravimetrická síť (ČGS)
Česká kartografická společnost
Česká komora zeměměřičů
Česká podrobná nivelační síť (ČPNS)
Česká státní nivelační síť (ČSNS)
Česká státní trigonometrická síť (ČSTS)
česká technická norma (CSN)
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
čip
číselná hodnota veličiny
číselná mapa
číselná metoda
číselná tachymetrie
číselné geodetické údaje
číselné měřítko
číselně určený bod
číselník
číselníkový úchylkoměr
číselný atribut
číselný kód katastrálního území
číselný výpočet výměr
číselný výpočet výměry parcely
číslicový měřicí přístroj, digitální měřicí přístroj
číslo budovy
číslo domovní
číslo evidenční
číslo evidenčního listu
číslo jednotky (bytu a nebytového prostoru)
číslo listu vlastnictví
číslo mapového listu
číslo objektu
číslo orientační
číslo poledníkového pásu
číslo popisné
číslo vydání
číslování parcel
číslování stupnice
čistírna odpadních vod
čistý formát
členitost (terénního) reliéfu
členitý terén
čtení mapy
čtverec souřadnicové sítě
čtvereční sáh
čtvrtlist
čtyřbarevný tisk mapy
D
daleké infračervené záření, vzdálené infračervené záření
dalekohled
dálkoměr
dálkoměr bez odražeče
dálkoměrný klín
dálkové potrubí
dálkově řídící pilot
dálkově řídicí stanice
dálkově řízené letadlo
dálkový průzkum Země (DPZ)
dálkový průzkum Země z kosmu
dálkový přístup
dálkový přístup do ISKN
daná hodnota
daný bod
data
Data250
Data50
Databáze bodových polí (DBP)
datová čára, mezinárodní datová čára
datová věda
datový model
datový sklad, úložiště dat
datový typ
datový záznam, věta
datum
datum aktualizace mapy
datum epochy
datum obrazu
datum redakční uzávěrky mapy
datum tisku
datum vydání mapy
dávkovač světla
decentrační distorze objektivu
definiční bod budovy nebo vodního díla
definiční bod parcely
definiční bod, reprezentační bod, centroid
definiční čára ulice
definiční měřická metoda
deformace filmu
deformace mapy
deformace papíru
dějepisný atlas
dějiny kartografie
dekadické měřítko
deklinace
deklinace vztažená ke kilometrové síti, odchylka magnetky
deleatur
dělení na listy
dělení na rámu mapy, dělení mapového rámu, dělení rámu mapy
dělení parcely
dělení pozemku
delimitace půdního fondu
délka dílku
délka kolmice
délka nivelační sestavy
délka perihelia
délka silové křivky
délka stupně
délka stupnice
délka výstupního uzlu
délka záměry
délka, vzdálenost
délkoměr
délková deformace mapy
délková kóta
délková základna
délkové protínání, protínání z délek
délkové zkreslení
demografická mapa
demografický atlas
demonymum; obyvatelské jméno
denní aberace
denzita, optická hustota
denzitometr
denzitometrie
deprese horizontu, snížení horizontu
detektor
diagram
diagramová mapa, kartodiagram
diagramová metoda
diagramová tachymetrie
diagramový znak
diapozitiv mapy
diapozitivní maska, pozitivní maska
diazografická kopie
diazografický film
diazografický papír
diazografie
didaktická mapa, vyučovací mapa
diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
diferenční GPS
diferenční korekce
diferenční měření
diferenční měřická metoda
difúzní odraz, rozptýlený odraz
digitalizace
digitalizace mapy
digitalizovaná katastrální mapa
digitalizovaná obrazová data
digitální dálkoměr, číslicový dálkoměr
digitální data
digitální dvojče
digitální fotogrammetrie
digitální kamera, digitální komora
digitální kartografický model
digitální kartografie, počítačová kartografie
digitální katastrální mapa
digitální letecká kamera
digitální mapa
digitální mapa veřejné správy (DMVS)
digitální mapování
digitální model povrchu
digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
digitální model území (DMÚ)
digitální nivelační přístroj
digitální obraz
digitální obrazový záznam
digitální technická mapa
Digitální technická mapa kraje
digitální teodolit, elektronický teodolit
digitální tisk
digitální tiskový stroj
digitální topografický model
digitální vyjádření (naměřené veličiny)
digitální výškový model
digitální zpracování obrazových dat
digitizér, tablet
digrese
díl parcely
dílčí doplňky (mapy)
dílčí kartografický (vydavatelský) originál
dílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt
dílčí mapový list, dílčí list mapy
dílčí posun, částečný posun
dílčí přetvoření
dílek stupnice
díly mapy
distorze objektivu
distorze obrazu
distribuční funkce
distribuovaná databáze, rozptýlená databáze
divergence laserového paprsku
divis, spojovník
DL film
dlouhovlnné vyzařování
doba odezvy
doba šíření časového signálu
dobrý technický stav družice
dočasná stavba
dočasně signalizovaný bod
dočasně stabilizovaný bod
dočasné užívání nemovitosti
dodavatel
dodavatel informací
dokladový exemplář (mapy)
dokončovací výroba
dokument
dokumentace výsledků šetření a měření
dokumentace vytyčené hranice pozemku
dokumentační práce
dolní mezní odchylka
dolní mezní rozměr
dolní mezní vytyčovací odchylka
dolování dat
domácí jméno
domácí korektura (sazby)
doména, adresa internetového prostoru
doměrek
doměření
doplněné vydání
doplňková tisková forma
doplňková vrstevnice
doplňkové barvy, komplementární barvy
doplňkové zobrazení
doplňovací mapování
DOPNUL
Dopplerův jev, Dopplerův efekt
Dopplerův posun
dopravní infrastruktura
dopravní mapa
dopravníkový pás
dostřeďovací tyč, provažovací tyč
dostupnost
dotisk, reprint
dotyková čára
dotyková rovnoběžka
dotykový bod
dotykový poledník
dráha družice, oběžná dráha družice
dráha letu, letová dráha
drátěný model, drátový model
drátovka, drátošička
drift
drobná stavba
dron
druh číslování parcel
druh mapy
druh měřítka mapy
druh písma
druh pozemku
druhové označení
druhový název mapy
druhy kartografického zobrazení
družice
družice LANDSAT
družice pro výzkum přírodních zdrojů
družice pro výzkum životního prostředí
družicová aerotriangulace
družicová altimetrie
družicová fotogrammetrie
družicová geodézie
družicový bod
družstevní socialistické vlastnictví
držák předlohy
držba
držitel nemovitosti
dublinské modifikované datum
duktus písma
důlně-měřická dokumentace
důlní bodové pole
důlní kartografie
důlní mapa
důlní mapování, důlní měření
důlní polohové bodové pole
důlní výškové bodové pole
duplikát filmu
duplikát mapy
dvojfrekvenční přijímač
dvojitá (stereometrická) komora
dvojitá čára, dvojčára
dvojitá diference
dvojitý pentagon
dvojrozměrná chyba
dvojřada
dvojsnímková fotogrammetrie, stereofotogrammetrie
dvoubarevný tisk
dvoustopé rydlo, vícestopé rydlo
dvoustopé rýsovací pero
dvoustopé volnoosé rýsovací pero, dvoustopé volnoosé kreslicí pero, dvoustopá volnooska
dynamická chyba měřicího přístroje
dynamické měření
dynamické měření (GNSS)
dynamické zobrazení
dynamika dráhy družice
E
edice
ediční plán
ediční rada
efemerida, efemeridy
efemeridový čas
efemeridy
egyptienka
ekliptická délka
ekliptika
ekvatoreální poloha, příčná poloha, rovníková poloha, transverzální poloha
ekvideformáta
ekvidenzita
ekvidistanta
ekvidistantní azimutální zobrazení, stejnodélné azimutální zobrazení
ekvidistantní zobrazení, stejnodélné zobrazení
ekvinokcium, rovnodennost
ekvivalentní zobrazení, stejnoploché zobrazení
elaborát mapy
elektrárna
elektrografická kopie
elektrografické kopírování, elektrografie
elektromagnetické záření
elektronická tachymetrie
elektronická uzávěrka
elektronické měření délek
elektronický dálkoměr
elektronický podpis
elektronický tachymetr
elementární atlas
elevační šroub
elipsa chyb
elipsa zkreslení, Tissotova indikatrix
elipsoid 1967
elipsoid GRS 1980 (GRS 80), elipsoid IUGG 1975
elipsoid chyb
elipsoid WGS84
emisivita
endonymum
entita
entropie mapy
epipolární geometrie
epipolární transformace
epocha
errata
estetika mapy
etalon
etapizace vývoje map
etapové měření
EuroGeographics
evidence nemovitostí (EN)
evidence podzemních vedení
evidenční číslo budovy
evidenční jednotka
evidenční list
evidenční mapa
evidenční mapový list
evidovaná obec
evropská norma (CEN)
Evropský terestrický referenční systém (ETRS), Evropský terestrický referenční systém 89 (ETRS89)
excentrická anomálie
excentrický bod
exonymum
export dat
expoziční doba, doba osvitu
expozimetr
externí projekce
extravilán
F
faksimile
faksimile mapy
faktor zmenšení
faktor zvětšení
faldovatění (papíru), vlnění papíru
falešná barva, nepravá barva
Faschingovo zobrazení
Fayeova anomálie, anomálie ve volném vzduchu
fáze nosné vlny
fázové centrum
fázové měření
fázový posun, fáze
fázový skok
federované databáze
fermež
figurální značka
filmová kazeta
filmový negativ
filmový pozitiv
firmware, mikroprogramové vybavení
flexografie
fluorescenční barva
fluoreskující mapa
fólie s rycí vrstvou, rycí fólie
forma georeliéfu
formát
formát atlasu
formát dat, datový formát
formát mapového listu, formát mapy, rozměr mapového listu
formát papíru
formát RINEX
formát složené mapy
formát snímku
formát tiskového stroje
fotografická kopie
fotografická vrstva
fotografické zmenšování
fotografické zvětšování
fotografický film
fotografický materiál
fotografický obraz
fotografický papír
fotografický reprodukční přístroj, fotoreprodukční přístroj
fotografování
fotogrammetr
fotogrammetrická (digitální) pracovní stanice
fotogrammetrická signalizace
fotogrammetrické mapování
fotogrammetrický skener
fotogrammetrie
fotogrammetrie v reálném čase
fotochemie
fotointerpretace
fotolitografie
fotomapa
fotomechanická kopie, fotochemická kopie
fotomechanické kopírování, fotochemické kopírování
fotomechanické tónování terénního reliéfu
fotomechanické vinětování
fotomozaika
fotoplán
fotopolymer
fotoreprodukce
fotosazba
fotosázecí přístroj
fotosázecí stroj
fototeodolit
Fourierova analýza
frekvence skenování
frekvenční křivka, křivka četností
frekvenční pásmo
fundamentální družicový geodetický bod
funkce
funkce mapy
funkční norma
fyzická geografie
fyzická školní mapa, fyzickogeografická školní mapa
fyzickogeografická mapa, fyzická mapa
fyzikální geodézie
fyzikální metoda měření
fyzikální redukce délky
fyzikální výška (H)
fyziografická mapa
G
Gal
galaktická délka
Galileo
garantovaná data
Gauss-Krügerovo zobrazení
Gaussova eliminace, Gaussova eliminační metoda
Gaussova křivka
Gaussovo rozdělení
Gaussovo zobrazení
generalizační operátor
Generální konference pro váhy a míry
geocentrická šířka
geocentrické souřadnice
geodatabáze
geodet
geodetická astronomie
geodetická čára
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická délka, elipsoidická délka,zeměpisná délka (λ)
geodetická dokumentace
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická družice
geodetická gravimetrie
geodetická kartografie
geodetická křivka
geodetická mikrosíť
geodetická observatoř
geodetická šířka, elipsoidická šířka (φ)
geodetická výška, elipsoidická výška (h)
geodetická základna
geodetické datum
geodetické mapování
geodetické měření
geodetické měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
geodetické metody
geodetické podklady pro projektování staveb
geodetické práce
geodetické práce v terénu
geodetické připojení
geodetické souřadnice
geodetické údaje
geodetické základy
Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
geodetický azimut, elipsoidický azimut
geodetický bod
geodetický referenční systém
geodetický souřadnicový referenční systém
geodetický souřadnicový systém, elipsoidický souřadnicový systém
geodetický systém
geodézie
geodézie v podzemních prostorách
geodynamická družice
geodynamické bodové pole (GBP)
geodynamika
geografická báze dat
geografická busola
geografická data, geodata, geoprostorová data
geografická informace, geoinformace, geoprostorová informace
geografická informační služba
geografická informační věda, geoinformační věda
geografická kartografie
geografická mapa
geografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum
geografické názvosloví
geografický atlas, zeměpisný atlas
geografický identifikátor
geografický informační systém (GIS)
geografický rejstřík
geografický vzhled
geografický značkovací jazyk (GML), značkovací jazyk geografie
geografie
geoid
geoinformatik
geoinformatika
geokód
geologická mapa
geomagnetická mapa
geomatik
geomatika
geometrická generalizace
geometrická konzistence
geometrická mapová značka
geometrická metoda měření
geometrická nivelace
geometrická oprava, geometrická korekce
geometrická značka; geometrické mapová značka
geometrické primitivum
geometrické prvky
geometrické určení katastrálního území
geometrické určení nemovitosti
geometricky nejvhodnější zobrazení
geometrický plán
geometrický průměr
geometrický prvek
geomorfologická mapa, mapa tvarů reliéfu
geomorfologie
Geonames
geoportál
geopotenciál
georeferencování, vyjádření prostorových referencí
geostacionární družice
geosynchronní dráha
geosystém
geovizualizace
gigabajt
gimbal
globální geodézie
globální geodynamika
Globální infrastruktura prostorových dat (GSDI)
globální lokalizace objektu
globální navigační družicový systém (GNSS)
globální polohový systém, globální systém určování polohy
globální transformační klíč
globografie
glóbový pás
glóbový segment
glóbový vrchlík
globulární zobrazení, horizontální zobrazení
glóbus
glóbusová mapa
GLONASS
gnómonická projekce
golfové hřiště
grabování, ripování
gradace, strmost
grádové dělení
graduování měřicího přístroje
grafická analýza kartografického díla
grafická chyba, kresličská chyba
grafická lokalizace objektu
grafická mapa
grafická metoda
grafická přesnost (mapy)
grafická transformace
grafická triangulace
grafická úprava
grafické (zobrazovací) prvky
grafické měřítko mapy
grafické protínání
grafické zmenšování
grafické znázornění
grafické zvětšování
grafický podklad mapy
graficky určený bod
grafický výpočet výměr
gravimetr
gravimetrická mapa
gravimetrická základna
gravimetrické mapování
gravimetrický bod, tíhový bod
gravimetrický geoid
gravimetrie
gravitační zrychlení
greenwichský čas
greenwichský hvězdný čas
greenwichský střední čas
gregoriánský rok
grotesk
gyrokompas
gyroskop
gyroteodolit
H
halace
Hansenova úloha
harmonický průměr
harmonie barev (na mapě)
harmonikové skládání (mapy), varhánkovité skládání (mapy)
harmonizace prostorových dat
harmonizovaná norma ČSN
harvestování metadat
hektar
hektarová síť
heliport
Helmertova ortometrická výška
Helmertova sedmiprvková transformace, 3D Helmertova transformace, sedmiprvková Helmertova transformace
Helmertova transformace
hieroglyfová mapa
histogram
histogram četnosti
historická mapa, dějepisná mapa
historické jméno
historie kartografie
historie mapy
historie měřicího zařízení
hladinová plocha, ekvipotenciální plocha
hladinový elipsoid
hladká sazba
hlásný systém MGRS
hlavní bod autokolimace
hlavní bod mapy
hlavní bod oblouku
hlavní bod trasy
hlavní gravimetrická základna (HGZ)
hlavní kružnice
hlavní mapa
hlavní měřítko
hlavní osa
hlavní paprsky zkreslení
hlavní poledník
hlavní polohová čára
hlavní polygonový pořad
hlavní redaktor, šéfredaktor
hlavní snímkový bod
hlavní stavební osa
hlavní tíhový bod
hlavní vrstevnice, zesílená vrstevnice
hlavní výškový bod
hlavní výškový indikační bod
hlazený papír
hloubka ostrosti objektivu
hloubková stabilizace
hloubkový bod
hloubkový úhel
hloubnice, izobáta
hloubnicová mapa
hlubotisk
hnědokopie, argentografická kopie
hodnocení mapy
hodnota dílku
hodnota veličiny
hodnotová jednotka mapové značky
hodnotový stupeň
hodonymum
hologram
hon
horizontace přístroje
horizontála
horizontální paralaxa
horizontální refrakce, boční refrakce, příčná refrakce, laterální refrakce
horizontální tíhový gradient
horní (mezní) vytyčovací odchylka
horní mezní odchylka
horní mezní rozměr
horolezecká mapa
hospodářská mapa, ekonomicko-geografická mapa
hospodářská obec
hospodářská plocha obce
hrana
hrana ořezu, hrana oříznutí
hrana reliéfu
hranice
hranice areálu (na mapě)
hranice dobývacího prostoru
hranice druhů pozemků
hranice držby
hranice chráněných území a ochranných pásem
hranice katastrálního území
hranice nebezpečí
hranice parcely
hranice porostů
hranice pozemku
hranice územní správní jednotky
hraniční bod
hraniční bod (na státní hranici)
hraniční čára (na státní hranici)
hraniční dokumentární dílo
hraniční kámen
hraniční mapa
hraniční polygonový pořad
hraniční práce
hraniční znak
hranolový astroláb
hranová ostrost
hromadění chyb
hromadné protínání vpřed
hrubé čtení
hřbet
hřbet atlasu
hřbetní drážka
hřbetní značka, hřbetní signatura
hřbetnice
hřbetník
hřeben
hřebová značka
humáně geografická mapa
hustota bodového pole
hustota názvů
hustota polohopisu
hustota rastru, hustota sítě
hustota šraf
hustotní stupeň
hvězdná čísla
hvězdná mapa, mapa hvězdné oblohy
hvězdné greenwichské datum
hvězdný atlas
hvězdný čas
hvězdný den
hvězdný glóbus
hvězdný rok, siderický rok
hybridní mapa
hydrografická mapa, vodopisná mapa
hydrologická mapa
hydronymum
hydrostatická nivelace
hypertextový odkaz
hypertextový přenosový protokol (HTTP)
hypsografická křivka
hypsografie
hypsometrická mapa, mapa výškových vrstev
hypsometrická vrstva; výšková vrstva
hypsometrické znázornění
hystereze
Ch
charakteristický bod osy
charakteristika druhů pozemků
charakteristika nemovitosti
charakteristika přenosu
charakteristika přesnosti mapy
chemigrafie
chladicí věž
chmelnice
chorografická mapa
choronymum
chráněné území geodetického bodu
chromebook
chromokarton
chyba
chyba efemerid
chyba kosmického a řídicího segmentu
chyba mapy
chyba měření
chyba měření
chyba měřicího přístroje
chyba nuly měřicího přístroje
chyba popisu mapy
chyba přijímače
chyba uzávěru
chyba v kontrolním bodě měřicího přístroje
chyba z reprodukce, reprodukční chyba
chyba z vícecestného šíření
chytač
I
identický bod
identifikace parcel
identifikační číslo (zast.)
identifikátor
ilustrační papír
ilustrovaný atlas
implementace, zavedení
implicitní hodnota
import dat
imprimatur (mapy)
imprimovaný rukopis
indexová chyba
indikační měřicí přístroj
indikační skica
indikační tíhový bod
indikační zařízení
individuální vlastnictví, soukromé vlastnictví
inerciální azimut
inerciální měření
inerciální měřicí jednotka
inflexní bod, bod obratu
informace (sg. i pl.)
informační a komunikační technologie
informační koncepce mapy
informační modelování staveb (BIM)
informační schopnost mapy
Informační služba
informační systém evidence nemovitostí
informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Informační systém územní identifikace
Informační systém v zeměměřictví
informační systém základních registrů
informační systémy veřejné správy (ISVS)
informatika
infračervené krátkovlnné vyzařování
infračervené pásmo
infračervené záření
infračervený film
infračervený obraz
infrastruktura
infrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat, infrastruktura (geo)prostorových dat
infrastruktura cloudu
infrastruktura pro prostorové informace
infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
infrastruktura prostorových dat
inicializace
inkunábule, mapový prvotisk
integrační měřicí přístroj
integrita signálů GNSS
intenzita záření
interakční digitalizace, poloautomatizovaná digitalizace
interferometrická základna (DPZ)
interoperabilita, schopnost spolupráce v systému, vzájemná spolupráce
interpolace z vrstevnic
interpretace leteckých snímků
interpretace mapy
interval souřadnicové sítě
interval vrstevnic, vrstevnicový interval
interval zhoršené přesnosti
intravilán, místní trať, zastavěné území obce
invarová nivelační lať
invarové pásmo
invarový drát
inventarizace map
inverze rytiny
inverzní film, autoreverzní film (dříve též autopozitivní film)
inženýrská fotogrammetrie
inženýrská geodézie
ionosféra
ionosférická refrakce
ionosférické zpoždění
iradiace
izobarická mapa
izobáza
izocylindrické zobrazení
izočára, izolinie
izočárová mapa
izogama
izogóna
izometrická čára
izopléta
izoplétový diagram
izostatická anomálie
J
jarní bod, bod jarní rovnodennosti
jas
jas barvy, jasnost barvy, světlost barvy
jazyk mapy
jazyková koncepce mapy
jazyková mutace mapy
jazyková verze mapy
jednobarevná mapa
jednobarevný tisk
jednoduchá diference
jednoduchá pozemková úprava
jednoduchý kartodiagram
jednoduchý kartogram, plošný kartogram
jednofrekvenční přijímač GNSS
jednoosý teodolit
jednosměrná nivelace
jednosnímková fotogrammetrie
jednotka (dle NOZ)
jednotka (měřicí)
jednotka v domě
jednotná evidence půdy (JEP)
Jednotná evropská nivelační síť (UELN)
Jednotná železniční mapa (JŽM)
jednoznačně identifikovatelný bod
jemné písmo
jeřábová dráha
jev
jiný oprávněný
jižní orientace mapy
jižní pól
jižní zeměpisná šířka
jižník
jméno katastrální trati, jméno honu, pozemkové jméno
jmenovitá hodnota, nominální hodnota
jmenovitý rozsah stupnice, nominální rozsah stupnice
Josefský katastr
juliánské datum
juliánský den
juliánský rok
Jungova transformace, Jungova dotransformace
justování
K
kalendářní den
kalibrace
kalibrace kamery
kalibrační a měřicí schopnost
kalibrační certifikát, kalibrační list
kalibrační interval
kamera s plošným snímačem
kanál
kanál standardní přesnosti
kanál vysoké přesnosti
kapesní atlas
kapsový skládací stroj
kartézský souřadnicový systém
kartograf
kartograféma
kartografická bibliografie
kartografická délka
kartografická dokumentace (mapového díla)
kartografická estetika
kartografická fólie
kartografická generalizace
kartografická grafika
kartografická informace
kartografická interpolace
kartografická interpretace, kartografické znázorňování
kartografická komunikace, komunikace kartografické informace
kartografická kresba, kartografické kreslení
kartografická kurzíva, zpětná kurzíva
kartografická licence
kartografická metoda znázorňování
kartografická odvozenina
kartografická polygrafie
kartografická pravidla
kartografická projekce
kartografická předloha
kartografická regionalizace
kartografická rovnoběžka
kartografická sémiologie, kartografická sémiotika
kartografická služba
kartografická směrnice
kartografická šířka
kartografická transformace souřadnic
kartografická typografie
kartografická výroba
kartografické dílo
kartografické metody výzkumu
kartografické modelování
kartografické nakladatelství, kartografické vydavatelství
kartografické písmo, mapové písmo
kartografické pojetí
kartografické práce
kartografické souřadnice
kartografické techniky
kartografické údaje, kartografická data
kartografické vyjadřovací prostředky
kartografické zkreslení
kartografické zobrazení
kartografický kreslič
kartografický model
kartografický originál (mapy), vydavatelský originál (mapy), čistokresba mapy
kartografický originál polohopisu
kartografický originál popisu
kartografický originál vodstva
kartografický originál výškopisu
kartografický plagiát
kartografický pól
kartografický poledník
kartografický rovník
kartografický tezaurus
kartografický výrobek
kartografický znakový systém
kartografie
kartografie měst
kartogram
kartolitograf
kartolitografie
kartologie, nauka o mapách
kartometrická chyba
kartometrická mapa
kartometrická pomůcka
kartometrické souřadnice
kartometrie, měření na mapách
kartomorféma
karton
kartosyntagma
kartotéka
kartuš
katalog kódování objektů a atributů
katalog map, katalog kartografických děl
katalog topografických objektů
katastr
katastr nemovitostí (KN)
katastr nemovitostí ČR
katastrální jitro
katastrální kartografie
katastrální mapa
katastrální mapa digitalizovaná
katastrální mapování
katastrální měření, katastrální vyměřování
katastrální operát
Katastrální pracoviště (KP)
katastrální řízení
Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, gusterbergský systém
Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, svatoštěpánský systém
Katastrální úřad (KÚ)
katastrální území
katastrální výtěžek
kilometrová síť (na mapě)
kinematické měření
kinematografická kartografie
klad mapových listů
klamání, spoofing
klasifikace
klasifikace (tiskových) písem
klasifikace měřických snímků
klasifikace měřítek
klepnutí, kliknutí
klesání
klesání terénního reliéfu
klient
klimatizace papíru, kondicionování papíru
klížení knižního bloku
klížený papír
klopa
klopná osa dalekohledu
kmenové parcelní číslo
kmitočtové dělení
knihař, knihvazač
knihařská maketa
knihařské nitě
knihařské zpracování map
knihařský lis
knihtisk
knihvazačství
knižní blok
knižní desky
knižní přebal
knižní složka
knižní vazba
kód
kód bonitované půdně ekologické jednotky
kód mapy
kódová nivelační lať
kódová nivelační lať; nivelační lať s čárovým kódem
kódování
kódové dělení
kódové měření
kódové měření s podporou fázových měření
kódový teodolit
koeficient refrakce
koeficient rozšíření / coverage factor / коэффициент расширения
koeficient šikmosti
koeficient špičatosti
koherentní jednotka
koherentní systém měřicích jednotek, koherentní soustava měřicích jednotek
koherentní záření
koincidence, ztotožnění
kolejová značka
kolimátor
kolmice
kolmičkování
kolorování
komasační mapa
kombinace narrow-lane
kombinace wide-lane
kombinovaná metoda
kombinované protínání
kombinovaný skládací stroj
komentář k mapě, průvodní text mapy
komerční kartografie
komerční služba
komise RTCM
kompas
kompatibilita
kompatibilita, slučitelnost
kompenzace smazu (obrazu)
kompenzátor
komplexní mapa
komplexní pozemkové úpravy
komplexní tematický atlas
komposesorát
kompozice
komprimace dat, komprese dat
komunikační družice
komunikační koncepce mapy
koncepce mapy
koncept mapy
konceptuální model, pojmový model
konceptuální schéma, pojmové schéma
koncový bod geodetické základny, koncový bod délkové základny
konec oblouku
konference o Mezinárodní mapě světa
konformní zobrazení, stejnoúhlé zobrazení
konstanta kamery
konstanta přístroje
konstelace družic
konstrukce vrstevnic, řešení vrstevnic
konstrukční list (mapy)
konstrukční míra
konstrukční práce
konstrukční prvky mapy
kontaktní kopie
kontaktní kopírování
kontinuálně pracující referenční stanice
kontinuita
kontrastní barvy
kontrola měření
kontrolní bod
kontrolní kresba
kontrolní měření
kontrolní měření geometrických parametrů
kontrolní měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
kontrolní měření ve výstavbě
kontrolní míra
kontrolní profil
kontrolní značka
kontura, obrysová čára
konturové písmo, obrysové písmo, duté písmo
konvenčně pravá hodnota veličiny
konvergentní případ
konverze dat, převod dat
konverze souřadnic, převod souřadnic
koordinátograf
koordinovaný univerzální čas
kopec, vrch
kopie
kopie katastrální mapy
kopie na plastové fólii
kopie z pozemkové mapy
kopírovací (krycí) maska, litografická maska
kopírovací montáž
kopírovací předloha
kopírovací rám, pneumatický kopírovací rám
kopírovací síť
kopírovací vrstva
kopírování
kopírování map
korec, strych
korekce
korekční součinitel
korektor
korektura
korekturní znaménka
korigovaný výsledek
koruna silniční komunikace
kosmická geodézie
kosmický segment
kosmický snímek
kosmonymum, mimozemské jméno
kóta
kóta hloubnice
kóta vrstevnice
kótování
kótovaný bod
kovariance
kovarianční matice
krabicová libela
kraj
Krasovského elipsoid
kresba přes rám
kresba skal
kreslení map, kresba mapy
kreslicí hlava
kreslicí karton
kreslicí papír
kreslicí pero
kreslicí šablona
kreslicí zařízení, plotter, plotr
kruhová křivítka, drážní křivítka
kruhová značka
kružítko
krycí barva
krychlová značka
kryptoanalýza
kryptografie
kryptologie
krytí barvy, kryvost barvy
křídový kartón
křivítko
křivka
křivkoměr
křivkový diagram
křížek souřadnicové sítě
křížová míra
křižovatka
křížový lom
Křovákovo zobrazení
křoviny
kůlna
kulová délka, sférická délka
kulová šířka, sférická šířka
kulová zeměpisná délka, kulová geografická délka
kulová zeměpisná šířka, kulová geografická šířka
kulová značka
kulové zeměpisné souřadnice, kulové geografické souřadnice
kulové zobrazení
kulový poledník
kulový rovník
kupa
kurzíva, pravosklonné písmo
kurzor
kužel
kuželové zobrazení
kvadrantový strom
kvadratický průměr
kvalita kartografického díla
kvalita výměry
kvalita, jakost
kvalitativní generalizace
kvalitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kvantifikační tečky
kvantitativní generalizace
kvantitativní značka
kvantitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kvazigeoid
kyanografická kopie, modrokopie
kyanografický papír
kyanografie
kyberbezpečnost
kyvadlová mapa
kyvadlový bod
L
L1
L2
L5
laboratorní jednotka
lakování
lámání sazby
Lambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení, Lambertovo ekvivalentní izocylindrické zobrazení
laminování map
laminovaný papír
Laplaceova podmínka
Laplaceův azimut
Laplaceův bod, Laplaceova stanice
laser
laser tracker
laserové skenování
laserový dálkoměr
laserový družicový dálkoměr
laserový skener
laserový teodolit
laserový značkovač
latentní obraz
latinka, latinkové písmo
lavírování
legální metrologie
legenda mapy, vysvětlivky k mapě
Lehmannovy šrafy
lektor mapy
lektorování mapy
lemovka hranice
lepená vazba
lepení, slepování
lepenka
lepicí fólie, samolepicí fólie
lesní pozemek
lesní půdní fond
lesnická mapa
lesnické měření, lesnické mapování
letadlo
letadlová laboratoř, letecká laboratoř
letadlový nosič, letecký nosič
letecká fotogrammetrie
letecká mapa
letecká měřická kamera
letecká navigační mapa
letecké laserové skenování (LLS)
letecký dálkový průzkum Země
letecký měřický snímek
letecký snímek
letiště
letištní překážková mapa
letoun
levosklonné písmo
libela
líc mapy
lícovací arch, přípravný arch
lícovací čep
lícovací děrovač
lícovací děrování
lícovací lišta
lícovací otvory
lícovací systém
lícovací značka, lícovací křížek, soutiskové znaménko
lícování, nalícování
Lidar
limbus
lineární interpolace vrstevnic
lineární souřadnicový systém
lineární stupnice
liniová stavba
liniový stavební objekt
linka, orientovaná hrana
linková síť
linkování
list atlasu
list vlastnictví
listina
lístkový rukopis
litografický kámen
litografie barevných ploch
litografie, kamenotisk
logická konzistence
logika mapy
lokalita
lokalizace objektu
lokální (počítačová) síť (LAN)
lokální rozšiřující systém, systém LAAS
lom (archu)
lom nivelety
lomový bod
loxodróma
M
M-kód
magenta
magnetická anomálie
magnetická deklinace
magnetická inklinace
magnetická orientace, magnetické usměrňování
magnetické měření v důlním měřictví
magnetické záznamové médium
magnetický azimut
magnetický pól
magnetický sever
magnetometrický bod, magnetometrická stanice, magnetický bod
majuskule
maketa atlasu, návrh kompozice atlasu
maketa kartografického díla
makroreliéf
makulatura (mapy)
malé měřítko
maloformátový ofsetový stroj
management
management kvality, management jakosti
mapa
mapa (dopravních) spojů
mapa dopravních směrů
mapa evidence nemovitostí
mapa hloubkových vrstev
mapa izochron
mapa leteckých tratí
mapa malého měřítka
mapa Marsu
mapa Měsíce
mapa města
mapa okolí
mapa plavebních tratí
mapa povrchové situace
mapa pozemkové knihy
mapa pozemkového katastru
mapa pro plánování
mapa proměnného měřítka
mapa sklonitosti reliéfu
mapa státu
mapa středního měřítka
mapa světa
Mapa světa 1:2 500 000
mapa světadílu
mapa terénního reliéfu
mapa tíhových izanomál
mapa v digitální formě, digitalizovaná mapa
mapa velkého měřítka
mapa vertikálních recentních pohybů
mapa větrání
mapa vlečky
mapa vodních proudů
mapa zemského reliéfu, mapa georeliéfu
mapa železničních tratí
mapér, topograf
mapová archiválie
mapová bibliografie
mapová dokumentace
mapová edice
mapová kompozice
mapová příloha
mapová sbírka
mapová skládanka, složená mapa
mapová skříň
mapová studovna, mapové oddělení knihovny
mapová značka
mapování
mapování ve velkých měřítkách, podrobné mapování
mapové diapozitivy, mapové transparenty
mapové dílo
mapové podklady pro projektování staveb
mapové pole
mapové pouzdro
mapové prameny, prameny mapy
mapový archiv
mapový atlas
mapový itinerář
mapový list
mapový obraz
mapový papír
mapový podklad
mapový sever
mapový soutisk
mapový výřez
marginálie mapy
maska
maska, elevační maska
maskování
matematická kartografie
matematicko-statistická analýza kartografického díla
matematický základ mapy
materiální publicita
matice rotace
matice vah
maticová data
matnice
matování
matrice mapy
maximální digrese, největší digrese, elongace
medián
mědirytina mapy
měditisk
médium, nosič dat
mechanická šablona
mechanické zmenšování
mechanické zvětšování
měkká vazba
Mercatorova mapa
Mercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM
Mercatorovo zobrazení
meridiánová elipsa, elipsoidický poledník, geodetický poledník, geodetický meridián
meridiánová konvergence
měřená délka
měřená hodnota
měřená osnova
měřená veličina
měření
měření délek
měření délek invarovými dráty
měření délky na mapě
měření jeřábové dráhy
měření jeřábového mostu
měření k záměrné přímce
měření oměrných měr
měření opásáním
měření pásmem
měření podzemních prostorů
měření posunů a přetvoření
měření sklonu
měření směrů ve skupinách
měření Stop-and-Go
měření trojpodstavcovou soupravou
měření úhlů
měření úhlů ve všech kombinacích, Schreiberova metoda
měření v řadách
měření výšek, výškové měření
měření základen, základnové měření
měřený směr
měřený úhel
měřící interval, pracovní interval
měřicí klínek
měřicí lupa
měřicí matnice
měřicí přístroj, dříve měřický přístroj
měřicí rozpětí
měřicí základna, pomocná základna ve strojírenství
měřicí zařízení
měřická četa
měřická kamera
měřická kampaň
měřická lať
měřická metoda
měřická přímka
měřická pyramida
měřická sestava
měřická síť
měřická věž
měřická značka
měřické pásmo
měřický bod
měřický náčrt
měřický operát
měřický operát evidence nemovitostí
měřický operát pozemkového katastru
měřický originál mapy
měřický pomocník, figurant
měřický prvek
měřický signál
měřický stůl
měřič
měřidlo
měřitelná veličina
měřítko diagramových znaků
měřítko generalizace
měřítko glóbu, glóbové měřítko
měřítko konceptu mapy; sestavitelské měřítko
měřítko mapování
měřítko mapového znaku
měřítko mapy
měřítko modelu
měřítko na poledníku
měřítko na rovníku
měřítko na rovnoběžce
měřítko na střední rovnoběžce
měřítko převýšení
měřítko snímku
měřítko ve středu mapy
měřítková řada
měřítková věrnost
měřítkové číslo
měřítkový koeficient, měřítkový faktor
měřítkový údaj
měsíční glóbus
městský obvod / městská část
městský obvod Praha
metadata
metainformační systém
metajazyk
metakartografie
meteorologická mapa
metoda barevné hypsometrie
metoda bodově lokalizovaných diagramů
metoda časové základny
metoda figurálních znaků
metoda generalizace
metoda izočar
metoda kartografické generalizace
metoda kartogramu
metoda měřického stolu, stolové mapování, mapování měřickým stolem
metoda nejmenších čtverců (MNČ)
metoda podrobného měření
metoda pravoúhlých souřadnic, ortogonální metoda
metoda stínování georeliéfu
metoda volných stanovisek, metoda přechodných stanovisek
metodický návod
Metonův (měsíční) cyklus
metrická konvence
metrolog
metrologická konfirmace
metrologická návaznost
metrologie
mez generalizace
mezera mezi listy
mezikopie
meziměřítko
mezinárodní etalon
Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG)
Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie
Mezinárodní geodetická asociace
Mezinárodní kartografická asociace (ICA)
Mezinárodní komise pro globální navigační družicové systémy
Mezinárodní letecká mapa světa
Mezinárodní mapa světa
mezinárodní norma
Mezinárodní služby GNSS
Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)
Mezinárodní systém jednotek SI, Mezinárodní soustava jednotek SI
mezirámová plocha, plocha mapového rámu
mezní odchylka
mezní podmínky
mezní vytyčovací odchylka
mezník
mikrodenzitometr
mikrofilm
mikrofilmová kamera
mikrofiš
mikrofišová kamera
mikrofotogrammetrie
mikrografie
mikrokarta
mikrometr
mikrometrický šroub
mikroreliéf
mikrosíť
mikroskopový teodolit
mikrosnímkování
mikroštítek
mikrotoponymum
mikrovlnné záření
mikrozáznam mapy
miliGal
mimorámové údaje
mimosystémová jednotka
minuskule
minutový teodolit
míra, ztělesněná míra
místní čas
místní hvězdný čas
místní jméno, oikonymum
místní měřítko (mapy)
místní názvosloví
místní poledník
místní samosprávné jednotky (LAU)
místní síť, lokální síť
místní souřadnicový systém
místní šetření
místní výškový systém
místní vztah
místo
místopis bodu
místopisné názvosloví
míšení barev
mnohokuželové zobrazení, polykónické zobrazení
moaré, moiré
mobilní laserový skener
mobilní mapovací systém
mobilní mapování
mobilní přijímač
močál
model
model reliéfu
modelování
modelově orientovaná generalizace
modelové souřadnice
modifikované juliánské datum
modifikovaný juliánský den
modrotisk
modus, nejpravděpodobnější hodnota
Moloděnského transformace
monitorování integrity
monokomparátor
montáž
montáž popisu
montážní odchylka
montážní originál mapy
montážní podložka
morfografická mapa
morfografie
morfologická interpolace vrstevnic
morfometrická mapa
morfometrie
mračno bodů
mrtvé pásmo
mříž
mřížková kamera
multifunkční katastr
multikoptéra
multispektrální kamera
multispektrální letecký obrazový záznam, multispektrální letecký snímek
multispektrální měření
multispektrální obrazový záznam, multispektrální snímek
multispektrální skener
myš
mýtina
N
na místě založená služba
na místě závislá služba
nabídka, menu
nábojově vázaný prvek, CCD senzor, CCD prvek, CCD obrazový senzor
náčrt orografických čar
nadbytečné měření
nadir
nadmořská výška (H)
nadzemní nemovitost
nadzemní stavba
nahlížení do katastru nemovitostí
náhodná chyba
náhodná chyba měřicího přístroje
náhradní mapa
náhradní pozemek
náhradní trigonometrický bod
náhradní užívání pozemku
nájem
nájemce
nájemní právo
nájemní právo k pozemkům
náklad mapy
nakládací hrana
nakládací značka
nakladač
nakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva
nakladatelství
náležitosti mapy
námořní atlas
námořní kartografie
námořní navigační mapa, námořní mapa
napínací tyč
nárazník, nárazníková zóna
národní atlas
Národní infrastruktura prostorových dat (NSDI) - USA
Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)
národní norma
národní sada prostorových objektů (NaSaPO)
nárys, nárysné znázornění
nárysový znak, nárysová značka
násep
následné zpracování
násobek jednotky
nastavovací odpichovátko
nástěnná mapa
nástěnná stabilizace
nástěnná školní mapa
natíraný papír, křídový papír
nátisk mapy, zkušební výtisk mapy
nátisková deska
nátisková forma
nátiskový lis
natočení sítě, natáčení sítě
návaznost
navigace snímkového letu
navigační družice
navigační mapa
navigační signál standardní přesnosti
navigační signál vysoké přesnosti
navigační zpráva
navigační zpráva GPS
návrh kompozice mapy, maketa mapy
návrh úpravy sazby
návrhová vrstevnice, projektová vrstevnice
název části obce
název části obce
název katastrálního území
název mapového díla
název mapového listu
název mapy
název na mapě
název obce
názornost mapy
názvoslovná komise
nebytový prostor
negativní kopie
negativní maska
negativní reprodukční proces
negativní rytí do vrstvy
nehlazený papír
nejistota měření
nejistota výsledku měření
nejlepší měřicí schopnost
nejstarší mapové památky
největší dovolená chyba (měřicího přístroje)
neklížený papír
nekonvenční zobrazení
nekorigovaný výsledek
nelineární stupnice
němé vydání
neměřická kamera
neměřická komora/kamera
nemocnice
nemovitost, nemovitá věc
neoficiální jméno, nestandardizované geografické jméno
neoprávněná držba
neorientovaný pořad
neosobní mikrometr
neperiodická publikace
nepestrá barva, achromatická barva
neplatné vydání
nepotištěný papír
nepravé zobrazení
nepravidelná deformace podložky
nepravidelná trojúhelníková síť
nepřehledný terén
nepřímá měřická metoda
nepřímá poloha
nepřímé měření
nepřímé měření délek
nepřímé připojení
nepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev
nepřímý prostorový referenční systém
nepřímý tisk
nepřipojený pořad
nepřístupná délka
nesenzibilizovaný film
neshoda
nesjednocený operát
nesouhlas
nestálá hranice, pohyblivá hranice
nestandardizované geografické jméno
neúplný mapový list
neutrálnost
nezemědělská půda
nezemědělský pozemek
nezkreslená rovnoběžka
nezkreslený poledník
nezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy
neznatelná hranice pozemku
nezpracovaná data, surová data
nitková tachymetrie
nitkový kříž, záměrný kříž
nitkový planimetr, proužkový planimetr
nitkový tachymetr
niťovka, niťošička
nivelace
nivelace kupředu
nivelace x-tého řádu
nivelace ze středu
nivelační bod
nivelační hřeb, přestavový hřeb
nivelační kámen
nivelační lať
nivelační oddíl
nivelační polygon
nivelační pořad
nivelační přestava, nivelační přestavový bod
nivelační přístroj
nivelační sestava
nivelační síť
nivelační úsek
nivelační základna
nivelační zápisník
nivelační značka
nivelér
niveleta
nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
norma
norma komise NMEA
normal angle lens
normála k elipsoidu
normalizace
normalizovaná barva
normalizovaný formát
normální kamera
normální magnetická deklinace
normální oběžná dráha, keplerovská nerušená oběžná dráha
normální ortometrická výška
normální případ stereofotogrammetrie
normální rovnice
normální rozdělení, Laplaceovo - Gaussovo rozdělení
normální tíhové pole
normální tíhové zrychlení
normální výška
normativní dokument
normativní výběr prvků mapy
nosič kresby
nosič tisku
nosič údajů
nosič vrstvy
nosná frekvence
nosná vlna
nosnou vlnou zpřesněné měření přijímačem GNSS
notebook, laptop
nové katastrální měření
nové vydání
nový výměnný formát ISKN
nožový skládací stroj
nucená centrace, nucené dostředění
nucené lícování
nula měřicího přístroje, nulová poloha měřicího přístroje
nula mořského vodočtu
nulátko
nulová měřická metoda
nulový výškový bod
NULRAD, referenční síť nultého řádu
nultý poledník, greenwichský poledník
nutační elipsa
O
O-T mapa, kruhová mapa
občanské právo hmotné
občanské vybavení
obec
obec s pověřeným obecním úřadem
obec s rozšířenou působností
obecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa
obecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
oběžná doba
oběžná dráha
obchodní právo
objekt
objekt mapy
objektiv
objektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze
objektově orientované programování
objektově orientovaný systém
oblení hřbetů bloků
oblouk rovnoběžky
obnova katastrálního operátu
obnova katastrálního operátu novým mapováním
obnova katastrálního operátu přepracováním
obnova mapy
obnova měřického operátu evidence nemovitostí
obnova písemného operátu evidence nemovitostí
obnova pozemkového katastru
obnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy
obousměrná nivelace
oboustranně orietovaný polygonový pořad
oboustranný tisk
obrácená úloha matematické kartografie
obratník
obraz
obrazec sazby
obrázková značka
obrazová data
obrazová korelace
obrazová mapa
obrazová rovina
obrazový bod
obrazový detektor
obrazový senzor
obrazový snímač
obrubník
obrubování, lemování (mapy)
obrys
obrys sídla, půdorys sídla
obrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa
obsah mapy
observace
observační pilíř, pozorovací pilíř
observátor
obtah
obtížnost mapování
obvod budovy
obvodový polygonový pořad
oceánografická mapa
oceánografický atlas
oceánografie
ocelotisk
oceňování pozemků
oční základna
odborná způsobilost
odhadnutá chyba určení polohy
odchylka
odchylka délky
odchylka hodin
odchylka hodin přijímače
odchylka polohy bodu
odchylka polohy přímky
odchylka povrchu
odchylka profilu
odchylka přímosti
odchylka rovinnosti
odchylka rozměru stavebního dílce
odchylka sklonu
odchylka styku
odchylka svislosti
odchylka tvaru
odchylka úhlu
odchylka vodorovnosti
odchylky nalícování
odpadový papír, makulatura
odpovědný redaktor (mapy, atlasu)
odraz (záření)
odrazná předloha
odrazný hranol
odražeč (radarového záření)
odražené záření
odřez
odsazená osa
odsazení kresby
odsazení oblouku kružnice, odsun oblouku kružnice
odstředivé zrychlení
odstředivka
odstupňování barev
odvětvová mapa
odvozená jednotka
odvozená mapa
odvozená veličina
odvozená značka
odvození mapy
odvozený objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
odvrstvování
oficiální geografické jméno, standardizované geografické jméno
oficiální jméno
ofsetová (tisková) forma
ofsetová barva
ofsetová deska, ofsetová tisková deska
ofsetový papír
ofsetový stroj
ofsetový tisk, ofset
ofsetový tiskař
ohlašovací list
ohlašování změn (v katastru)
ohnisková vzdálenost
ohraničující pravoúhelník
ochrana autorského práva
ochrana dat
ochrana geodetických bodů
ochrana půdního fondu
ochranná tyč
ochranná vrstva (mapy)
ochranný znak
oikonymum
okamžité zorné pole
okraj mapy
okrajová úloha teorie potenciálu
okrajový list
okrajový náčrtek
okrajový poledník
okres
okulár
okulárový mikrometr
olovnice
oměrná míra
omezení dispozičních práv
omezení převodu nemovitosti
onomastika
opacita
opakovaná nivelace
opakované vydání, upravené vydání, reedice
opakovatelnost měření
opakovatelnost údajů měřicího přístroje
operát jednotné evidence půdy
operát mapy
operát pozemkového katastru
operáty evidence nemovitostí
oprava
oprava mapy
oprava ze zakřivení Země a z refrakce
oprava ze zobrazení
opravené vydání
oprávněná držba
oprávněný uživatel nemovitosti
oprávněný zájem
optická osa dalekohledu
optické kopírování
optické měření délek
optické záření
optické zmenšování
optické zvětšování
optický centrovač, optický dostřeďovač, optický provažovač, optická olovnice
opticky efektivní atmosféra
optický hranol
optický měnič šířky čar, Variomat
optický pantograf
orgán veřejné správy
organizační složky státu
orientace mapy
orientace měřického stolu
orientace osnovy směrů, orientace směrů
orientace podle mapy
orientace pořadu
orientačně důležitý předmět
orientační bod
orientační číslo budovy
orientační mapa
orientační mapa města, orientační plán města
orientační mapa parcel
orientační síť
orientační směr
orientační úhel
orientovaná mapa
orientovaná měřická přímka
orientovaný polygonový pořad
orientovaný směr
orná půda
orografie
oronymum
ortodróma
ortofoto
Ortofoto České republiky
ortofotomapa
ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek
ortogonalizace, ortorektifikace
ortogonální metoda
ortografická projekce
ortografický obraz, ortoobraz
ortochromatická vrstva
ortochromatický film
ortometrická výška
ořezávání (archů) na formát
ořezové značky, řezací značky
oříznutí mapy, ořezávání mapy
osa (vodního) toku
osa alhidády
osa koleje
osa kolejnice
osa libely
osa liniového stavebního objektu
osa mostu
osa poledníkového pásu
osa přehrady
osa záběru
osa zobrazovací plochy
oscilace tížnice
oskulační elementy, oskulační prvky
osnova směrů
osobní chyba
osobní rovnice
osobní užívání pozemku
osobní vlastnictví (zast.)
ostrost čáry
ostrovní mapa
osvit, expozice
otáčivá hvězdná mapa
otevřená data, volná data
otevřená služba
otevřené služby nad prostorovými daty
otevřený GIS
otevřený zdroj, volný software
otvorová značka
ověření geometrického plánu
ověření měřidla
ověřovací bod
ověřovací list, certifikát
ověřovací měření
ověřování
ovlivňující veličina, vlivová veličina
ovocný sad
ovrstvování
označení mapového listu, nomenklatura mapy
označování hranic pozemku
P
P-kód
pahorkatina
pacht
pachtýř
paleogeografická mapa, rekonstrukční mapa
paleokartografie
paleta
panchromatická vrstva
panchromatický film
panorama
panoramatická mapa
pansharpening
pantograf
pantografická fréza
paperback
papír
papírovina
paprskový svazek, paprskový trs
paralaktická diferenciální aberace
paralaktická lať
paralaktická polygonometrie
paralaktické měření délek, paralaktická metoda
paralaktický článek
paralaktický článek s pomocnou základnou
paralaktický článek s vodorovnou základnovou latí, paralaktický článek se základnovou latí
paralaktický pořad
paralaktický úhel
paralelní lom, souběžný lom
parametr geometrické přesnosti (GDOP)
parametr horizontální přesnosti (HDOP)
parametr přesnosti (DOP)
parametr přesnosti času (TDOP)
parametr přesnosti polohy (PDOP)
parametr přesnosti relativní polohy (RDOP)
parametr vertikální přesnosti (VDOP)
parametry objektivu
parcela
parcela zjednodušené evidence
parcelace
parcelní číslo
parcelní protokol
parifikát
parketování, řídčeji mozaikování, mozaika
pás propustnosti
pasážník
pasivní dálkový průzkum Země
pasivní družice
pasivní senzor
pásmový čas
pásová mapa
pásové kovové pravítko
pata mapové značky
patitul, předtitul
pauzovací papír, snímkový papír, průsvitný papír, transparentní papír
pentagon
permanentní stanice pro přesné určování polohy
permanentní stanice pro příjem signálů GNSS, permanentní stanice
perovka, perokresba
perový negativ
perspektivní pohled
pestrá barva
pěšina
pevná měřická přímka
pevnost (papíru) v lomu
pevný bod
pevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP)
piktogram
pikýrovací jehla, pikýrka
písemný operát
písemný operát evidence nemovitostí
písemný operát pozemkového katastru
písmenná značka, alfanumerická značka
písmový výplněk
pixel, obrazový prvek
plakátová mapa, mapový poster
plán
plán města
planetární aberace
planiglóby, mapy polokoulí
planimetr
planimetrie
planimetrování
planisféra
planografie
plánování snímkového letu
plastika mapy
plastová fólie
plátěná vazba
platné vydání
plavební komora
plavební mapa
plný operační stav
plný tón
plocha
plomba (k nemovitostem)
plombování
plošná barva
plošná deformace mapy
plošná hmotnost
plošná jednotka
plošná nivelace
plošná nivelační síť (PNS)
plošné měřítko
plošné zkreslení
plošný stavební objekt, plošná stavba
plot
plstěncová strana papíru, lícová strana papíru
pobřežní čára
pobřežní mapa
počáteční operační stav
počítačová grafika
počítačová kartografie, digitální kartografie, automatizovaná kartografie, mapování pomocí počítače
poddělené parcelní číslo
podélný lom
podélný posun
podélný profil
podélný překryt leteckých měřických snímků
podélný sklon snímku (φ)
podíl
podílové spoluvlastnictví
podklad mapy
podkladová kopie
podkladový tisk
podlaží
podlepování map
podmínka kolinearity
podmínka komplanarity
podniková evidence pozemků
podobnostní transformace
podrobná lokalizace objektu
podrobná mapa
podrobná nivelace
podrobná triangulace
podrobné bodové pole
podrobné měření
podrobné polohové bodové pole (PPBP)
podrobné tíhové bodové pole (PTBP)
podrobné výškové bodové pole (PVBP)
podrobné vytyčování objektu
podrobnější údaj katastru nemovitostí
podrobný bod
podrobný polohový bod
podrobný výškový bod
podtisk mapy
podtitul
podzástavní právo
podzemní bod
podzemní prostora
podzemní stavba
podzemní značka
podzimní bod, bod podzimní rovnodennosti
pohledová mapa
pohyblivá hranice katastrálního území
pohyblivost
pojmenování nebytového prostoru
poklepání, dvojkliknutí
pokrytí
pokrytí signálem
pokrytí území mapami
pól
polarizační brýle
polarizační rozlišení
polární diagram
polární družice
polární kruh
polární metoda
polární planimetr
polární prvky
polární souřadnice
pole (v geoinformatice)
pole zeměpisné sítě
poledník
poledník Ferro
poledníkový oblouk, meridiánový oblouk
poledníkový pás, meridiánový pás
politická mapa
politická obec
politický atlas
politika kvality, politika jakosti
polohopis
polohopisná mapa
polohopisné mapování, mapování polohopisu
polohopisný náčrt
polohová přesnost
polohové připojení
polohové určení nemovitosti a katastrálního území
polohový geodetický bod
poloplátěná vazba
polotónová fotografie
polotónový obraz
polotučné písmo
pólová vzdálenost
polyedrické zobrazení, mnohostěnné zobrazení
polyester
polyesterová fólie
polygon
polygonizace
polygonometrie
polygonová síť
polygonová strana, strana polygonového pořadu
polygonový bod
polygonový pořad
polygraf
polygrafická výroba
polygrafie, polygrafický průmysl
polyvinylalkohol (PVA)
polyvinylchlorid (PVC)
polyvinylchloridová fólie
poměr signál/šum
poměr zmenšení
poměr zvětšení
pomístní jméno, anoikonymum
pomístní názvosloví
pomocná (rozvinutelná) zobrazovací plocha
pomocná kopie
pomocná vrstevnice
pomocný (měřický) náčrt
pomocný měřický bod
pootočení
pootočení snímku (κ)
popis mapy
popisek
popisná data, atributová data
popisné číslo budovy
popisovací šablona
popisování mapy
popisové pole
porovnání styku (mapových listů)
porovnávací bod
porovnávací etalon
portál veřejné správy
portál, webový portál, rozcestník
pořad
pořadí barev
poříční polygonový pořad
poskytovatel služeb
Postelovo azimutální zobrazení
postprocessing
postup měření
postupy generalizace
posun
posun hodin
posunutý klad mapových listů
posuvné měřítko, posuvka
poštovní směrovací číslo
potisknutelná plocha (papíru)
potištěná plocha (papíru)
potvrzení geometrického plánu
potvrzení platnosti dat, validace
povinný výtisk
povrchová měřická značka
povýšení, modernizace
pozemek
pozemková kniha
pozemková mapa
pozemková parcela
pozemková reforma
pozemková správa
pozemková trať
pozemkové úpravy, arondace pozemků
pozemkový informační systém
pozemkový katastr
pozemky sloučené do půdního celku
pozemní fotogrammetrie
pozemní lanová dráha
pozemní laserové skenování
pozemní laserový skener; terestrický laserový skener; statický laserový skener
pozemní měřická kamera
pozemní měřický snímek
pozemní rozšiřující systém
pozemní stanice pro komunikaci s družicemi, pozemní anténa
pozemní vzdálenost vzorků
pozemnostní arch
poziční astronomie
pozitivní kopie
pozitivní maska
pozitivní reprodukční proces
pozitivní rytí do vrstvy
poznámka
poznámka k druhu pozemku
poznámka k nemovitosti
poznámka k osobě
poznámka o právech k nemovitostem
poznámka o sporné hranici
poznámka spornosti
poznámky v pozemkové knize
pozorovací rovina
pozorovaný bod
pozorovatel dálkově řízeného letadla
požadavek
pracovní cyklus letecké měřické komory
pracovní etalon
pracovní mapa
pracovní měřítko
pracovní stanice, grafické pracoviště
pragmatika znakového systému
práh pohyblivosti
praktická kartografie, aplikovaná kartografie, užitá kartografie
pramenná mapa
pravá anomálie
pravá deklinace
pravá hodnota
pravá hodnota veličiny, skutečná hodnota veličiny
pravděpodobná kruhová chyba
pravé zobrazení, jednoduché zobrazení
pravidelná deformace podložky
pravidelná údržba (mapy); cyklická údržba (mapy)
právní vztah k nemovitosti
právo hospodaření
právo hospodařit
právo stavby
pravoúhelníková vytyčovací síť
pravoúhlá rovinná síť
pravoúhlé rovinné souřadnice
pravý greenwichský čas
pravý horizont
pravý hvězdný čas
pravý jarní bod
pravý místní čas
pravý sluneční den
preciznost
prehistorická mapa
primární etalon
primární laboratoř
primární metoda
primární systém
princip měření
procentová tečková mapa
proces
proces měření
prodejna služebních map
prodloužená stupnice
produkční tisk
produkt
produkt s přidanou hodnotou
profil
programovací jazyk
programové vybavení, programové prostředky, software
prohlášení konkurzu proti vlastníku nemovitosti
prohlížecí služba
projekční centrum
projekt
projekt kartografického díla (mapy)
projekt mapování
projektivní transformace, kolineární transformace
projektová hodnota vytyčované veličiny
projektování kartografického díla
projektování znakových systémů
projetí (strojem)
proměnné měřítko (mapy)
propadlina
propagační mapa
proporcionální generalizace
proporcionální značka
prospektová mapa
prostorová analýza
prostorová data
prostorová informace
prostorová reference
prostorová síť
prostorové rozlišení
prostorové schéma
prostorový diagram, stereodiagram
prostorový objekt
prostorový referenční systém
prosvětlovací stůl
prosvícení
prosvítání tisku, pronikání barvy
protilehlý poledník
protínání
protínání vpřed
protínání z délek
protínání zpět
protokol o kontrolním měření
protokol o vytyčení hranice pozemku
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
proudnice
provažovaná úsečka, promítaná úsečka
průhledná předloha
průhyb
průhyb pásma
průměr
průměrování
průmět vnějšího obvodu budovy na terén
průmysl 4.0
průmyslová geodézie
průmyslová metrologie
průnik vnějšího obvodu budovy s terénem
průsečík souřadnicové sítě
průsečík zeměpisné sítě, průsečík geografické sítě
průsek (lesní)
průseková fotogrammetrie
průsmyk
průsvitka
průsvitka popisu mapy, koncept popisu mapy
průsvitná předloha
průsvitnost barvy, transparence barvy
průsvitnost papíru, transparence papíru
průtisk, síťový tisk, sítotisk, serigrafie
průvodič, polohový vektor
prvek
prvek mapy
prvek prostorové polohy
prvky oběžné dráhy, elementy oběžné dráhy, dráhové elementy, orbitální keplerovské elementy
prvky vnější orientace
prvky vnitřní orientace
první vydání
prvotní doklad
prvotní doklad evidence nemovitostí
předběžné vydání
předkupní právo
předloha barev, litomaketa
předloha pro rytí
předloha změn
předmět kartografického znázorňování
předmět kartografie
předmět měření
předmět měření polohopisu
předmět měření výškopisu
předmět šetření
předpis kresby a výpočtu výměr
předpis oprav
předpovědní mapa
předsádka
předzcitlivěná tisková deska
přehled kladu mapových listů
přehled měřických náčrtů, klad měřických náčrtů
přehled úhrnných údajů evidenčních listů
přehled vytyčovací sítě, výkres vytyčovací sítě
přehled záznamů podrobného měření změn
přehledná důlní mapa
přehledná mapa, generální mapa
přehledný náčrt bodového pole
přehledný terén, volný terén
přechodné stanovisko, volné stanovisko
přejímací podmínky
překreslení snímku
překreslovač
překryt (mapových) listů
překrývací mapa
přenášení čtvercovou sítí
přenášení obsahu mapy, překreskení obsahu mapy
přenos dat
přenosný etalon
přenosový válec, ofsetový válec
přepočet měřítka
přepracované vydání
přepracování původní mapy
přerušovaná čára
přerušovaná dráha tělesa na kosmickém snímku
přeshraniční jméno
přesná nivelace (PN)
přesná polohová služba, služba přesného určování polohy
přesnost
přesnost analogové mapy
přesnost kresby
přesnost mapování
přesnost mapy
přesnost měření
přesnost měřicího přístroje, exaktnost měřicího přístroje
přesnost metody podrobného měření
přesnost soutisku
přesný fotogrammetrický skener
přespolní pozemek
přestavek
přestavová podložka, nivelační podložka
přetisk (obrazu mapy)
přetisk (vytištěné mapy)
přetiskový papír
přetočení čísla týdne GPS
přetvoření, deformace
převod číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby
převodové měřítko
převýšení, výškový rozdíl
převzatá hranice
převzorkování
přezkoumání
přibližné měřítko
přibližovací mapa
příčné měřítko, transverzální měřítko
příčný lom
příčný posun
příčný profil
příčný překryt leteckých měřických snímků
příčný sklon snímku (ω)
přídatné spoluvlastnictví
přídavek (archů) papíru
přídělové řízení
přídělový plán
přidružený bod
přihlášení (do systému)
přichycení, sestykování
příkop
přílohová mapa, mapová příloha
příložná mapa, vedlejší mapa
příložný (měřický) náčrt
přímá komparační měřická metoda
přímá měřická metoda
přímá poloha
přímé měření
přímé měření délek
příměrné pravítko
přímý prostorový referenční systém
přímý tisk
případ použití
připojovací bod
připojovací měření
připojovací směr
připojovací strana
příprava stroje k tisku
přírodní jev
přírodní zdroj záření
přirozené stereoskopické vidění, přirozené prostorové vidění
příruční (indikační) katastrální mapa
příruční atlas
příruční mapa
příslušnost hospodařit
příslušnost hospodařit s majetkem státu
příslušnost k organizační složce právnické osoby
příslušnost k vlastníku nemovitosti
příslušnost parcely ke katastrálnímu území
přistávací mapa
přístaviště
přístupové právo
přítisk, vtisk
přívoz
pseudoazimutální zobrazení; nepravé azimutální zobrazení
pseudodružice
pseudoizočára
pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum
pseudostatické měření
pseudovzdálenost
ptačí perspektiva
půda ležící ladem
půdní celek
půdní druh, textura půdy, druh půdy
půdní fond
půdní kryt
půdní mapa, pedologická mapa
půdní typ
půdorysná značka
půlící bod oblouku
půllist (mapy)
pushbroom senzor
původní mapa
původní měření
původní pozemek
R
radar se syntetickou aperturou (SAR)
radarová mapa
radarový dálkový průzkum Země
radarový obrazový záznam, radarový snímek, radarová obrazová data
radarový stín
radiální distorze
radiální posun
radiální vzdálenost
radiometrické rozlišení
radiometrické úpravy obrazu
rádiové měření délek
rádiový dálkoměr
rajón
rám mapy, mapový rám, rám mapového listu
rámec
rámová značka
rámové údaje
rámový náčrt
rámový údaj
raná mapa
rasterizace
rastr
rastrová data, mřížová data
rastrová mapa
rastrová transformace, transformace rastrového obrazu
rastrovací procesor (RIP)
rašeliniště
ražení
ražení barvou
ražení fólií
reálné břemeno
reambulace mapy
reambulační práce, reambulace mapy
reambulovaný katastr
recentní pohyby zemské kůry
recenze kartografického díla
recenzent mapy (atlasu)
redakce mapy
redakční náhled
redakční plán
redakční pokyny
redakční příprava
redakční rada
redakční uzávěrka
redigování kartografického díla
redukce délky na hladinu moře
redukce délky na výpočetní plochu
redukce prvků mapy
redukce směrů na výpočetní plochu
redukce z převýšení
redukční kružítko
redukční lupa
redukční pravítko
redukovaná délka
redukovaná délka geodetické čáry
referenční bod tíhového zrychlení
referenční bod, vztažný bod
referenční data
referenční elipsoid
referenční etalon
referenční koule
referenční plocha
referenční podmínky
referenční rozhraní ISVS
referenční souřadnicový systém nosiče (platformy)
referenční stanice
referenční stupnice hodnot veličiny
referenční výškový bod
reflektografický papír
reflektografie
refrakce
region NUTS
region soudržnosti
regionální atlas
regionální mapa
regionální norma
registr evidence nemovitostí (REN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
registrační médium, registrační materiál
registrační měřicí přístroj
registrační tachymetr
registrační tematická mapa, průzkumová mapa
registrační teodolit
registrační zařízení
regresní analýza
regulační plán
reiterační teodolit, teodolit s kruhem na posun
rejstřík atlasu
rejstřík mapy
rejstřík parcel
rejstřík uživatelů a vlastníků
rejstřík vlastníků (nemovitostí) a jiných oprávněných osob
rekognoskace terénu
rekognoskační náčrt
rekonstruovaný rastr mapového listu
rektifikace přístroje
rektifikační hodnota
rektifikační hodnota ve strojírenství
rektifikační posun
relační databáze
relativní (výšková) kóta
relativní gravimetr
relativní hloubka
relativní chyba
relativní kóta
relativní orientace, vzájemná orientace
relativní posun
relativní tíhový bod
relativní určování polohy
relativní výška
relativní výška letu
reliéfní čára
reliéfní glóbus
reliéfní mapa
reliéfní stupňová matrice
rentgenová fotogrammetrie
repetiční teodolit
reprodukce
reprodukce map, rozmnožování map
reprodukční film
reprodukční fotograf
reprodukční fotografie
reprodukční náhled
reprodukční předloha, obrazová předloha
reprodukční technika
reprodukovatelnost
reprodukovatelnost měření
reprografie
restituce
retuš
retušovací prostředek
reverzní bod
revize mapy
revize údajů katastru nemovitostí
revizní originál (mapy)
revizní otisk (ze stroje), náhledový otisk
revizní podklad mapy
revizní průsvitka
revizní tematická průsvitka
revizor map
režim určování dvojrozměrné polohy
režim určování třírozměrné polohy
roční aberace
rodina písma
rodné číslo
roh mapového listu
rok
rok vydání mapy
rokle
rostlinný kryt, vegetační kryt
rotační čas
rovina
rovinná pravoúhlá souřadnicová síť
rovinnost papíru
rovinný terén
rovinný tisk
rovník
rovníková družice
rovnoběžka (zemská)
rozbor změn v půdním fondu
rozestavěná budova
rozestavěná jednotka
rozestup vrstevnic
rozhrada
rozhraní
rozhraní způsobu využití pozemků
rozchod koleje
rozlehlá (počítačová) síť (WAN)
rozlišení
rozlišitelnost indikačního měřidla
rozlišovací mez znaku
rozlišovací schopnost
rozlišovací schopnost fotografického materiálu
rozlišovací schopnost na zemském povrchu, rozlišovací schopnost v území
rozměr
rozměr souřadnic
rozměr veličiny
rozměrová stálost
rozpětí, variační rozpětí
rozpis barev
rozpis písma pro sazbu
rozpoznávání obrazců (vzorů)
rozptyl záření
rozptýlení
rozptylová fólie
rozsah díla
rozsah stupnice
rozsáhlý rozšiřující systém, systém WAAS
rozsáhlý systém DGPS
rozšířená nejistota měření
rozšířená realita
rozšiřitelný značkovací jazyk (XML)
rozvinovací síť, základnová síť
rozvodí
rozvodnice
RTK měření
rub mapy, rubová strana mapy
ruční digitalizace
ruční popis
ruční sazba
ruční tónování
ruční vazba
rukopis
rukopisná mapa
rycí hlava
rycí hrot
rycí jehla
rycí pantograf
rycí prstenec
rycí přístrojky
rycí trojnožka
rycí vrstva
rydlo
rychlé statické měření, rychlé řešení ambiguit
rychlost přenosu čipů
rysky pravoúhlé rovinné sítě
rysky zeměpisné sítě
rýsovací pero
rytí do vrstvy
Ř
řadová aerotriangulace
řadová měřická komora
řemenová parcela
řešení ambiguit za pochodu
řešení vrstevnic, konstrukce vrstevnic
řez písma
řezací stroj, řezačka
řezací značky
řezná linie
říční navigační mapa
řídící přímka
řídicí segment
řízení (v katastru nemovitostí)
řízení kvality, řízení jakosti
řízení o námitkách
S
sada dat, datová sada
sada etalonů
sáh
sáhové měřítko
samohlásková značka
samostatná mapa
satinování (papíru)
sazba popisu, sazba
sazeč
sběr dat
sbírka listin
scelování, komasace
scéna
sdílení
sdružený pozemek
sečná rovnoběžka
sedání
sedlo
sednutí
sekční čára
sekulární aberace
sekundární etalon
sekundární systém
selenografie
selenonymum, lunární jméno
sémantická interoperabilita
sémantická konzistence
sémantická přesnost
semianalytická aerotriangulace
senzitometrická charakteristika
senzitometrická křivka, gradační křivka
senzor
serif
server
seřizování
sestavitel mapy
sestavitelské práce
sestavitelský originál mapy
sestavování mapy
sesuv
setinný stupeň, gon, grad
setrvačníkový azimut, gyro-azimut, gyroskopický azimut
severní bod
severní orientace mapy
severní pól
severní souřadnice (N)
severní zeměpisná šířka
severník
severozápadní osvětlení
seznam map
seznam mapových přírůstků
seznam mapových značek, značkový klíč
seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem pozemků
seznam uživatelů a vlastníků (nemovitostí)
seznam vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných
sférická astronomie
sférická pravděpodobná chyba
sférický souřadnicový systém
sféroid
shlazení, vyhlazení
shoda
shodnostní transformace
schéma hranic
schéma kladu listů
schematická mapa
schematická značka
sídlištní jméno
signalizace
signalizovaný bod
signální výtisk
signatura sídla
silniční kniha
silniční mapa, automapa
silný klient, tlustý klient
siločára
siloměr
simulace
síť (nesprávně rastr)
síť měřických přímek
Síť permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS)
sítotisková barva
sítová strana papíru, rubová strana papíru
síťovaná plocha, rastrovaná plocha
síťový graf (mapy)
síťový kartogram
síťový negativ, rastrový negativ
sjednocené katastrální operáty
sjížděcí arch
sjížděcí tisková forma
skalní stabilizace
skalní šrafy
sken
skener
skenování
skenovaný snímek
skicování, kartografické skicování
sklad map
sklad papíru
sklad tiskových desek
skládací stroj
skládací značky
skládání map
skleněná deska
skleník
sklon oběžné dráhy
sklon písma
sklon terénního reliéfu, sklon georeliéfu
sklon záměry
sklonitý terén
sklonoměr, svahoměr
sklonové měřítko
sklonový nomogram
skopírování
skupinový etalon
skutečná hodnota geometrického parametru
skutečná hodnota veličiny
skutečná hodnota vytyčené veličiny
skutečné měřítko
skutečný rozměr
skutečný rozměr mapy
slabý klient, tenký klient
slapová síla
slapová stanice
slapy zemské kůry
slepování map
sloupávací film, stahovací film
sloupávací vrstva
sloupávání (vrstvy)
sloupcová korektura
sloupcový obtah
sloupec sazby
složené toponymum
složený kartodiagram
složený kartogram
složený souřadnicový referenční systém
slučka
slučování parcel
slučování pozemků
služba
služba kritická z hlediska bezpečnosti
služba pátrání a záchrana
služba se zárukou bezpečnosti
služby sítě CZEPOS
služebná parcela
služebnost
služebnost cesty
smaz obrazu
směr výroby papíru
směrná hodnota vytyčené veličiny
směrnice
směrník
směrodatná odchylka
směrodatná polohová chyba
směrová řada, řada směrů
směrové zkreslení
směrový bod
směsná barva
smíšená anomálie
smluvená barva
smluvená značka
smyšlená mapa
snášecí stroj, snášečka
snímač, senzor
snímková dvojice, stereodvojice
snímkové souřadnice
snímkový let
snímkový nadir
sníženina
sociálně geografická mapa
sociálně-ekonomická mapa
softwarová licence
soubor dat, datový soubor
soubor geodetických informací
soubor map, mapový soubor
soubor popisných informací
soubor tiskových forem
součinitel konfidence, koeficient spolehlivosti
součtové kružítko
součtový kartodiagram
součtový měřicí přístroj
souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí
soukopie
soukromá kartografie
soukromé vlastnictví fyzické osoby
soukromé vlastnictví právnické osoby
soupis parcel
souřadnice (sg.)
souřadnice rohů mapového listu
souřadnicová operace
souřadnicová síť
souřadnicový referenční systém
souřadnicový referenční systém obrazu
Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
souřadnicový systém UTM
souřadnicový systém, souřadnicová soustava (dříve)
soutisk barev
souvislé mapování
souvislý rastr
spád terénního reliéfu
spádnice
spádové šrafy
spádovka
specifikované pracovní podmínky
specifikovaný měřicí rozsah
spektrální citlivost
spektrální charakteristika
spektrální odraz
spektrální odrazivost
spektrální pásmo
spektrální příznak
spektrální rozlišení
spektrozonální snímek
spirálová vazba
spočinek
spojka
spojovací bod
spolehlivost
spolehlivost mapy, věrnost mapy
spoluvlastnictví
sporná hranice
spotřební exemplář mapy
správa dat
správa katastru nemovitostí
správa národního majetku
správa nemovitostí ve vlastnictví státu
správa svěřenského fondu
správce dat
správce inženýrské sítě, správce technické infrastruktury
správce značky bodu bodového pole
správní obvod v Praze
správní právo
správnost měřicího přístroje
spůlná (společná) parcela
sráz
srážka fotografického filmu
srážka papíru
srovnatelnost měřítek
srovnávací sestavení parcel
stabilizace
stabilizovaný bod
stabilizovaný bod technické nivelace
stabilizovaný čtyřbarvotisk
stabilní katastr
stahovací služba
stálost
standard
standardizace
standardizace geografických jmen
standardizované alonymum
standardizované endonymum
standardizované geografické jméno, standardizované toponymum
standardní nejistota měření
standardní polohová služba, služba standardního určování polohy
staničení
staničení trasy
staničník
stanovené měřidlo
stanovení závazných barev
stanovený rozměr mapy
stanovisko
stanovisko polárního měření
stará mapa
starý atlas
stát
statické měření
statistická mapa
stativ
stativová podložka
státní etalon
státní hranice
Státní mapa 1:5000 – hospodářská
Státní mapa 1:5000 – odvozená
státní mapové dílo
stavba
stavební geodézie
stavební objekt
stavební objekt s prostorovou skladbou
stavební parcela
stavební pozemek
stavěcí šroub
stěna
stereodvojice
stereofotogrammetrické vyhodnocení
stereografická projekce, stereografické zobrazení
stereogram
stereokomparátor
stereomapa, stereoskopická mapa
stereoskop
stereoskopické pokrytí
stereoskopický překryt
stereotypie
stínovaná vrstevnice
stínování terénního reliéfu
stínové šrafy
stojaté písmo
stolní počítač
stolová busola
stolová tachymetrie
stolový tachymetr, eklimetr
stopa oběžné dráhy
stoupání terénního reliéfu
strana atlasu
stránka sazby
stránková korektura (sazby)
stránková montáž
stránkování
stranově převrácená kopie
stranově převrácený obraz, stranově obrácený obraz, nečitelný obraz
stranově správná kopie
stranově správný obraz, čitelný obraz
strojová sazba
strojově hladký papír
strojový formát
strojový nátisk
strukturní kartodiagram
strukturní kartogram
strukturní síť
strukturovaný dotazovací jazyk
strž
střed mapové značky
střed promítání
střed snímku
střední anomálie
střední deklinace
střední hladina moře
střední hvězdný čas
střední hvězdný den
střední infračervené záření
střední jarní bod
střední měřítko
střední poledník pásu
střešní přesah
střídavá čára
stříkací pistole
studený start
stupeň volnosti
stupnice
stupnice barev
stupnice s potlačenou nulou
stupnice šraf
stupnicový nátisk
stupňové dělení
stupňové měření
stupňový model reliéfu
styk mapových listů
styková čára
styková páska
stykový list
styl atlasu
styl mapy
subdružicový bod
subregistry evidence nemovitostí
substituční měřická metoda
subtraktivní míšení barev
suchý obtisk
sumarizační územní jednotka
sumarizační výkazy
super(im)pozice
suťový kužel
svah
svahová kupa
svahový hřbet
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)
svěřenecký fond
světelná hlava
světelná rovina
světelná stopa
světelné pero
světelný dálkoměr, elektrooptický dálkoměr
světlostálá barva
světlotisk
světlotisková forma
světový čas
Světový geodetický systém 1984 (WGS84)
svislice
svislý kruh, vertikální kruh
svislý letecký snímek
svislý posun
svítící glóbus
symbolická značka
synoptická mapa, povětrnostní mapa
syntaktická interoperabilita
syntetická mapa
syntetický papír
systém
systém dálkově řízeného letadla (RPAS)
systém EGNOS
systém katalogizace map
systém kladu listů
systém managementu
systém managementu kvality, systém managementu jakosti
systém měřicích jednotek, soustava měřicích jednotek
systém NAVSTAR GPS
systém označování listů
systém řízení báze dat
systematická chyba
systematická chyba měřicího přístroje
systematické třídění map; klasifikace map
sytost barvy, nasycení barvy
Š
šedesátinný stupeň
šedotisk
šedý klín
šestistupňový poledníkový pás
šetření
šetření (komisionální)
šikmá délka
šikmý letecký snímek
široké písmo
širokoúhlá kamera
širokoúhlý objektiv
šířka paprsku
šířka písma
šířka sloupce sazby
šití (knižního bloku)
šití na stříšku
škálovatelnost
školní atlas
školní dějepisný atlas
školní kartografie
školní mapa
školní nástěnná mapa
školní zeměpisný atlas
škrabka
špagety
špatný technický stav družice
šrafa
šrafovaná mapa
šrafování terénního reliéfu
šroubová vazba
šroubový mikrometr
štěrbinová závěrka
štoček
šum (DPZ)
švýcarská metoda
T
tabulka mapových značek
tachymetr
tachymetrická lať
tachymetrický náčrt
tachymetrický pořad
tachymetrie
tečková (bodová) metoda
tečková mapa
tečkovač
tečkovaná čára
technická infrastruktura
technická mapa
Technická mapa města (TMM)
technická nivelace (TN)
technická norma
technická podpora, zákaznická podpora
technická redakce
technická specifikace
technická zpráva
technické datum, místní datum
technické prostředky, technické vybavení, hardware
technické šrafy
technicko-ekonomické atributy
technicko-normalizační informace (TNI)
Technickohospodářská mapa (THM)
technickohospodářské mapování
technický expert
technický redaktor (mapy)
technický souřadnicový referenční systém
technický stav družice
technika kreslení
technologicko-kalkulační list (mapy)
technologie GNSS
technologie polygrafické výroby map
technologie výroby glóbů
technologie výroby reliéfních map
technologie zpracování mapy
tělesová značka, perspektivní značka
tematická kartografie
tematická mapa
tematická prostorová data
tematické mapování, účelové mapování
tematické státní mapové dílo
tematický atlas
tematický obsah mapy
tematický redaktor mapy
temná komora
tendenční mapa
tenká čára
teodolit
teodolit s automatickým urovnáváním indexu
teoretická kartografie
teoretické měřítko
teoretické měřítko, stanovené měřítko
teorie generalizace
teorie chyb
tepelné infračervené pásmo
tepelné záření
teplota černého tělesa
teplotní korekce
teplý start
terabajt
terén
terénní bod
terénní čára, geomorfologická čára
terénní hrana
terénní kostra
terénní reliéf
terénní stupeň
terénní tvar
těrkování
termální kamera
termální obrazový záznam
terminologická komise
termografický papír
termografie
termovakuové tvarování
termovakuový tvarovací přístroj
těsnost shody měření, vnější přesnost měření
textová část atlasu
textová mapa
textová předloha
textura
tezaurus, strukturovaný heslář
těžní věž
tíhová anomálie
tíhová redukce
tíhové bodové pole
tíhové zrychlení
tíhový geodetický bod, tíhový bod
tíhový gradient
Tíhový systém 1995 (S-Gr95)
tiráž mapy, impresum
tisk
tisk (map) se zkrácenou barevnou stupnicí
tisk map
tisk mapy na spadávání
tisk nákladu mapy
tisk nového vydání
tisk z hloubky
tisk z plochy
tisk z výšky
tiskárna
tisková barva
tisková deska
tisková forma
tisková forma polohopisu
tisková forma popisu
tisková forma reliéfu
tisková forma vodstva
tisková matrice
tisková plocha
tisková technika
tiskové písmo
tiskový arch
tiskový formát
tiskový obraz
tiskový papír
tiskový podklad
tiskový válec
titulní list kartografického díla
tížnice
tížnicová odchylka
tlakový válec
tloušťka čáry
tloušťka papíru
tlustá čára
tolerance
tón barvy; barevný tón
tón reliéfu
tónová předloha, polotónová předloha
tónování (terénního reliéfu)
tónový negativ
topocentrická deklinace
topograf
topografická data
topografická kartografie
topografická mapa
topografická plocha
topografická redukce
topografická revize
topografické hmoty
topografické mapování
topografické předměty a jevy
topografické šrafy
topografický originál mapy
topografie
topologická konzistence
topologické primitivum
topologický vztah
topologie
toponomastika
toponymické homonymum
toponymum
totální stanice, univerzální elektronický tachymetr
transformace
transformace souřadnic
transformační klíč
transformátor
transformovaná hodnota měřené veličiny
transkripce
transliterace
transliterační klíč
transplantace mapových značek a popisu
trasa
trasa vedení
trať
traťová značka
triangulace
triangulační bod
triangulační list
triangulátor
tribuna
trigonometrická nivelace
trigonometrická síť
trigonometrická výška
trigonometrické měření délek
trigonometrické měření výšek
trigonometrický bod
trilaterace
trilaterační síť
trimetalická (tisková) deska
trimetalická deska; trojkovová deska
trojitá diference
trojmezí
trojnožka, dostřeďovací podložka, centrační podložka
trojosý elipsoid
trojpodstavcová souprava, třípodstavcová souprava
trojrozměrná mapa
trojúhelníkový diagram
trojúhelníkový řetězec
troposféra
troposférická refrakce
troposférické zpoždění
trubicová libela
trubičkové technické pero, trubičkové pero
trvalá signalizace
trvale signalizovaný bod
trvale stabilizovaný bod
trvalé užívání nemovitosti
trvalý travní porost
tříbarvotisk
třída
třída přesnosti
třída přesnosti mapování
třída přesnosti měřicích přístrojů
třídění atlasů, klasifikace atlasů
třínožový řezací stroj
třířádková kamera
třístupňový poledníkový pás
tučné písmo
tuhá vazba
turistická mapa
tuš
tvarová čára
tvarovací model
tvarování glóbu
tvarové šrafy
tvorba mapy, výroba mapy, zhotovení mapy, zpracování mapy
tyčová stabilizace
tyčový signál
týden GPS, číslo týdne
tyflografická mapa
tyflokartografie
typ atlasu, druh atlasu
typ budovy
typ jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
typ mapy
typ parcely
typograf
typografická úprava
typografický bod
typografický systém
typografie
U
úbočí
účaří písma
účel mapy
účelová důlní mapa
Ú
Účelová katastrální mapa (ÚKM)
U
účelová mapa
údaj evidence nemovitostí
údaj katastru nemovitostí
údaj měřidla, indikace měřidla
údaj o budově
údaj o bytu a nebytovém prostoru
údaj o katastrálním území
údaj o magnetické deklinaci
údaj o parcele
údaj o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném
údaj pozemkového katastru
údaj(e)
údaje o kartografickém díle (o mapě, atlasu); vydavatelské údaje
údaje v mapovém rámu
údolí
údolnice
údržba evidence nemovitostí
údržba evidenční mapy
údržba mapy
údržba písemného operátu evidence nemovitostí
údržba pozemkové mapy
údržba pracovní mapy
údržba souboru
úhel dopadu
úhel pohledu antény
úhelník
úhloměr
úhlové zkreslení
úhlový uzávěr
úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)
uchovávání etalonů
ujednání o koupi na zkoušku
ukázka mapy
ukázka písma
ukázka, demo
ukázkový mapový list
ukazovatel
ukládání dat
ulice nebo jiné veřejné prostranství
uliční čára
uložení map
ultrafialové záření
umělá družice Měsíce
umělá družice Země (UDZ)
umělé stereoskopické vidění, umělé prostorové vidění
umístění popisu
univerzální teodolit
univerzum diskurzu, oblast zájmu
úpatí
úpatnice
úplná Bouguerova anomálie
úplná chyba měření
úplný list mapy, úplný mapový list
úprava, edice, editace
urbariát
určená norma
určení měřítka
určení měřítka mapy
určení polohy
určení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu
určení prostorové (trojrozměrné) polohy
určovací délka
určovací směr
určování geoidu
určování prostorových vztahů (konstrukcí)
urovnání měřického stolu
úředně oprávněný zeměměřický inženýr
úřední jméno, oficiální jméno
úřední mapa
úřední oprávnění
úsekový bod geodetické základny
usměrňovací měření
ustalovač
ustanovka
ústavní právo
ústí šachty, štoly
Ú
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
U
utvrzování osvitem
uzávěr nivelačního pořadu
uzávěr pořadu
uzavřený polygonový pořad
uzel
územně plánovací dokumentace
územně plánovací dokumentace (ÚPD)
územně správní jednotka
územně technická jednotka
územní celek
územní identifikace
územní jednotka
územní plán
uzemní plánování
územní rozvojový plán
územní správní hranice
územní správní jednotka
územní systém ekologické stability
úzké písmo
úzkoúhlá kamera
uzlová čára, uzlová linie, uzlová přímka
uzlový bod
užívací hranice
užívací právo jako služebnost
užívání map
užívání nemovitosti
uživatel mapy
uživatel nemovitosti
uživatelský segment
V
vada
váha měření
vakát
vakuové tvarování
válcové zobrazení
validace
vazba atlasu
vážený průměr
věcné břemeno
věcné právo k nemovitosti
vědecká metrologie, základní metrologie, fundamentální metrologie
vedení katastru nemovitostí
vedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí
vedení souboru popisných informací katastru nemovitostí
vedení technického vybavení, sítě technického vybavení
vedlejší kružnice
vedlejší název mapy, doplněk názvu mapy
vedlejší polygonový pořad
veduta
vektor
vektorizace
vektorizace mapy
vektorová data
vektorová mapa
vektorový diagram
veličina
velikost písma
velká data
velké měřítko
velký atlas
velmi blízká fotogrammetrie
velmi přesná nivelace, nivelace vysoké přesnosti (VPN)
věrné ortofoto
vernier
vernierový mikroskop
vernierový teodolit
vertikální gravimetrická základna
vertikální paralaxa
vertikální úhel, svislý úhel
verzálka
veřejná infrastruktura
veřejná listina
veřejná regulovaná služba
veřejné knihy
veřejné právo
veřejné prostranství
veřejně regulovaná služba
veřejnost katastrálního operátu
veřejný dálkový přístup
veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP)
veřejný seznam
veřejný statek, obecný statek
vetknutý pořad
větrná růžice, kompasová růžice, směrová růžice
větrný diagram
vícebarevný tisk (mapy)
vícecestné šíření
vícejazyčná mapa
vícejazyčný popis mapy
vícepísmová mapa
vícepísmový popis mapy
víceslovné toponymum
vícesnímková fotogrammetrie
vídeňský sáh
viditelné záření
viněta
vinice
vírník
virtuální realita
virtuální referenční stanice
visutá lanová dráha
vizualizace
vklad práv k nemovitosti do katastru nemovitostí
vklad práva (intabulace)
vláknová optika, světlovodná optika
vlasová čára
vlastivědná mapa
vlastivědný atlas
vlastnická hranice
vlastnické právo
vlastnické právo k nemovitosti
vlastnický vztah
vlastnictví
vlastnictví bytu
vlastnictví právnických osob
vlastník nemovitosti
vlastnosti mapy
vlastnosti papíru
vlepená příloha
vlhčící souprava
vlícovací bod
vlnění papíru
vlnová délka
vložená příloha
vložka pozemkové knihy
vnější orientace
vnější rámová čára
vnitřní kresba
vnitřní orientace
vnitřní přesnost měření
vnitřní rámová čára, sekční čára
vodní kniha
vodní plocha
vodohospodářská mapa
vodorovná vzdálenost, vodorovná délka
vodorovný kruh, horizontální kruh
vodorovný posun
vodorovný úhel, horizontální úhel
vodováha
vodstvo, hydrografie
vojenská kartografie
vojenská mapa
vojenská perspektiva
vojenské kartografické dílo
vojenské státní mapové dílo
vojenskogeografická mapa
vojenský informační systém o území
vojenský zeměpisný atlas
volba zobrazení
volební okrsek
volná měřická přímka
volná síť
volná, otevřená, otevřeně šiřitelná data
volnoosé rýsovací pero, volnoosé pero, volnooska
volnoosý rycí přístrojek
volný pořad
voxel, objemový prvek
vrchol sedla
vrcholová (výšková) kóta
vrcholový bod, vrchol polygonového pořadu
vrcholový úhel
vrcholový úhel polygonového pořadu
vročení
vrstevnice skal
vrstevnice, izohypsa
vrstevnicová mapa
vrstevnicový interval
vrstva
vrt
vstup do jeskyně
vstupní data, vstup
všeobecná kartografie
vteřinový teodolit
výběr prvků mapy
výběrová dostupnost pro uživalete GPS, selektivní dostupnost
výběrová směrodatná odchylka
výběrový rozptyl
vydání atlasu
vydání kartografického díla, vydání mapy
vydavatel atlasu
vydavatel mapy
vydavatelské měřítko
vydavatelské oprávnění
vydavatelský arch
vydržení práv k nemovitostem
vyhlášení platnosti obnoveného operátu
vyhlazování
vyhledání bodu
vyhledávací a záchranná služba
vyhledávací dotaz
vyhledávací míra, zajišťovací míra
vyhledávání dat
vyhledávání podzemního vedení
vyhotovení originálu (mapy)
výhrada práva lepšího kupce
výhrada práva zpětné koupě
výhrada vlastnického práva
výhrada zpětného prodeje
východní (zeměpisná) délka
východní souřadnice (E)
východní zeměpisná délka
výchozí bod
výchozí mapa
výchozí měřítko
vyjádření značkou, symbolizace
výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků
výkaz výměr
výkaz změn
vyklápěcí mapa
výkop
vykrývací prostředek
vykrývání
výměnný formát dat
výměnný formát dat RÚIAN
výměnný formát ISKN
výměra dílu bonitované půdně ekologické jednotky
výměra katastrálního území
výměra parcely
výpis z evidence nemovitostí
výpis z katastru nemovitostí
výpočet výměr
výpočetní protokol
výpůjčka
výrobce glóbů
výrobní časový plán
vyrovnaná délka
vyrovnání hranic
vyrovnání na stanovisku
vyrovnání pořadu
vyrovnání styku (mapových listů)
vyrovnávací maska
vyrovnávací počet, vyrovnání
vyrovnávací zobrazení, kompenzační zobrazení
výsledek měření
výsledek pozemkové úpravy
výstava map
vystavěné prostředí, vybudované prostředí
výstižnost mapy
vystředění zápisníku, výpočet zápisníku
výstupní data, výstup
výška (h, H)
výška fiktivní srovnávací roviny
výška geoidu
výška kvazigeoidu
výška oběžné dráhy
výška písma
výška přístroje
výškopis
výškopisná mapa
výškopisná průsvitka, průsvitka výškopisu
výškopisné mapování, měření výškopisu, výškopisné měření
výškopisný náčrt
výšková anomálie
výšková členitost terénního reliéfu (georeliéfu)
výšková kóta
výšková úroveň
výšková vrstva
výškové bodové pole
výškové datum
výškové měřítko mapy
výškové připojení
výškové terénní úpravy
výškový bod
výškový geodetický bod
výškový měřický údaj
výškový pořad
výškový prvek
výškový souřadnicový referenční systém
výškový souřadnicový systém
Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)
výškový systém jadranský
výškový úhel
vyšší geodézie
vyšší územní samosprávný celek
výtažkový filtr
výtažkový negativ
výtisk mapy
výtisk, otisk
výtvarný redaktor
vytvoření reálného obrazu počítačem, rendrování
vytyčená veličina
vytyčení hranice pozemku
výtyčka
vytyčovací hranol
vytyčovací náčrt
vytyčovací odchylka
vytyčovací prvek
vytyčovací přímka
vytyčovací síť
vytyčovací tolerance
vytyčovací výkres
vytyčovací výkres prostorové polohy
vytyčovací základna
vytyčovací značka
vytyčovací zrcátko
vytyčování prostorové polohy objektu
vytyčování vrstevnice
vytyčování, vytyčení
výuka pomocí počítače, e-learning
využití mapy
využití půdy
vyváženost mapy
vývěsný arch
vyvlastnění
vývojka
vyvolávací přístroj
vyvolávání
vyvýšenina
vyzařování půdy
vyzařování zemského povrchu
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)
vyznačení změny v katastru nemovitostí
vyznačovací písmo
význam mapové značky
vzdálenost na mapě
vzdálenost sousedních letových řad, vzdálenost sousedních snímkových řad
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
vzdušná základna
vzhled
vzletová a přistávací dráha; dráha; ranvej
vzorník barev, tabulka barev
vzorník mapových značek
vzorník písma
vzorník sítí
vzorový mapový list
vztah objektů
vztažná soustava
vztažné měřítko
vžité geografické jméno, vžité zeměpisné jméno, exonymum
W
web věcí
webová mapová aplikace
webová mapová služba (WMS)
webová služba pokrytí (WCS)
webová služba vzhledů, webová služba prvků (WFS)
webové služby
webový mapový portál
webový server
whiskbroom senzor
X
xerografie
xylografie, dřevoryt
Y
Y-kód
Z
záborový elaborát
zacílení
začátek oblouku
záhlaví mapy
zahrada
záhumenek
zajištěný kreslicí papír, korektostatový papír
zajišťovací bod
zajišťovací směr
zajišťovací značka
zajišťovací značka koleje
zákaz zcizení nebo zatížení
zákazník
základní (měřicí) jednotka
základní barvy
Základní báze dat pro geografický informační systém (ZBGIS)
Základní báze geografických dat (ZABAGED®)
základní bod
základní bod geodetického systému, vztažný bod geodetického systému, referenční bod geodetického systému
základní bodové pole (ZBP)
základní důlní mapa
základní frekvence
Základní geodynamická síť České republiky (ZGS), geodynamická síť ČR
základní chyba měřicího přístroje
základní mapa (ZM)
Základní mapa ČR
Základní mapa dálnice
Základní mapa depa metra
Základní mapa letiště
Základní mapa lomu
Základní mapa sídliště
Základní mapa stanice metra
Základní mapa tunelu metra
základní mapa velkého měřítka (ZMVM)
Základní mapa závodu (ZMZ)
základní mapování
základní měření
základní měřická metoda
základní měřítko (mapového díla)
základní nivelační bod
základní objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
základní písmo
základní poledník
základní polohové bodové pole (ZPBP)
Základní registr
základní rovnoběžka
základní rozměr
základní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
základní sídelní jednotka
základní služba
základní státní mapové dílo
základní tíhové bodové pole (ZTBP)
základní tiskové formy
základní triangulační list
základní trigonometrický bod
základní úhel
základní územní jednotka
základní veličina
základní vrstevnice
základní vrstevnicový interval
základní výškové bodové pole (ZVBP)
základní vytyčovací síť
základnová stabilizace
základnový bod
základnový poměr
záměra
záměrná přímka
záměrná přímka (dalekohledu)
záměrné pravítko
zaměřování terénu profilováním
zaměřování změn, měření změn
zaokrouhlené měřítko
západní (zeměpisná) délka
západní bod
západní zeměpisná délka
zápis právních vztahů k nemovitostem
zápisník (měřených údajů)
zapisovatel
záplavová čára
záplavové území
zarostlý terén
zaručený elektronický podpis
záření černého tělesa
záření Země
zářez
zářivost
zařízení (zdravotnické, sociální, školské)
zásady generalizace
zásady územního rozvoje
zásoba map
zastaralá mapa
zástava
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěné území
zastavěný stavební pozemek
zástavní právo
zástavní právo k nemovitosti
zasychavost barvy
zauzlený polygonový pořad
závazné údaje katastru nemovitostí
závaznost evidence nemovitostí
závěrečná revize (mapy)
závěrečná úprava měřického náčrtu, adjustace měřického náčrtu
závěrka objektivu
závěs měřické komory/kamery
závěsný pantograf
závěsný teodolit
zavěšování (knižního bloku)
závoj
záznam nepovolených změn druhů pozemků
záznam podrobného měření změn
záznam právních vztahů k nemovitostem
záznam pro další řízení evidence nemovitostí
záznam pro další řízení katastru nemovitostí
záznam změn
záznamy v pozemkové knize
zdánlivá deklinace
zdánlivá vzdálenost
zdánlivý horizont
zdroj dat
zdrojový rastr výchozího mapového podkladu
zdůrazněná vrstevnice
zemědělská půda
zemědělský pozemek
zemědělský půdní fond
Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI)
Zeměměřický úřad (ZÚ)
zeměměřictví
zeměměřič
Zeměměřič
zeměpisná délka, geografická délka
zeměpisná síť, geografická síť
zeměpisná šířka, geografická šířka
zeměpisné souřadnice, geografické souřadnice
zeměpisný pól, geografický pól, zemský pól
zeměpisný sever
zemské desky
zemský glóbus
zenit
zenitový úhel, zenitová vzdálenost
zenitteleskop, zenitový teleskop
zhušťovací bod
zjasnění barvy
zjednodušená evidence
zjednodušení
zjednodušení prvků mapy
zjištěné měřítko
zjišťování průběhu hranic
zkouška
zkratka
zkreslení kartografického zobrazení
změna druhu pozemku
změna katastrálního území
změna měřítka
značka (měřicí) jednotky
značka stupnice
značková stupnice
znak a charakteristika
znak orientačního čísla
znalecký posudek
znázornění
znázornění nad míru, kreslení nad míru
zničený bod
zobrazení (geografická informace)
zobrazení v normální poloze
zobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení
zobrazení v příčné poloze, příčné zobrazení, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení, transverzální zobrazení
zobrazený bod
zobrazovací plocha
zobrazovací pravítko
zobrazovací rovina
zobrazovací rovnice, rovnice kartografického zobrazení
zobrazovací souřadnicový referenční systém
zobrazovací trojúhelníky
zobrazovač, displej
zobrazování
zorné pole
zorné pole dalekohledu
zorný úhel
zpětný azimut
zpětný rozptyl
zploštění
zpracování dat
zpracování obrazu
zpráva NANU
způsob ochrany jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob ochrany nemovitosti
způsob užívání nemovitosti
způsob využití budovy
způsob využití jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob využití pozemku
způsobilost
zrcadlo mapy
zrcadlo sazby
zrcadlový astroláb, cirkumzenitál
zrcadlový odraz
zrnění (tiskové desky)
zrnitost
zrychlení
zvedání, zdvihání
zvednutí
zvětšení / zmenšení (plynulé), transfokace, zoom
zvlášť přesná nivelace
zvlášť širokoúhlá kamera
zvláštní vydání
zvlnění (povrchu) geoidu
zvlněný terén
Ž
žaluziová závěrka
železniční evidence  nemovitostí (zast.)
železniční geodézie
železniční kniha
železniční mapa
železniční polygonový bod
železniční polygonový pořad
železniční trať
životní cyklus informace
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále