czvýhrada zpětného prodeje
enreservation of resаlе
frrestriction f de revente f
geRückverkaufsvorbehalt r
ruотговорка об обратной продаже
skvýhrada spätného predaja
cz

výhrada zpětného prodeje

z ujednání o výhradě zpětného prodeje vzniká kupujícímu právo věc prodat prodávajícímu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a plody z věci snad vytěžené. Zřizuje-li se ujednáním o výhradě práva zpětného prodeje věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu. Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné, lze věc zatížit jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno

en

reservation of resаlе

The provisions on resale stipulate the right whereby the buyer reserves the right to sell the thing back to the seller. The buyer returns the thng to the seller in a manner which is equal to a purchase with the benefits of money and fruits of the matter perhaps gained. If an arrangement for the resale establishes a right in rem in a public register, such right shall be acquired only after it has been entered in the public register. If the reservation of resale has been stipulated in respect of a thing registered in a public register as a right in rem, the thing may only be encumbered with the consent of the person in whose favour the right of repurchase is registered in the public register

ge

Rückverkaufsvorbehalt r

Die Bestimmungen zum Rückverkaufsvorbehalt setzen Bestimmungen entsprechend Anwendung, mit denen der Käufer sich ausbedingt, dass er die Sache dem Verkäufer zurückverkauft. Der Käufer gibt den Verkäufer in einer Weise an den Verkäufer zurück, die einem Kauf mit den Vorteilen des Geldes und der Früchte der gewonnenen Sache gleich ist. Wurde der Rückverkaufsvorbehalt an einer im öffentlichen Register eingetragenen Sache als dingliches Recht vereinbart, so kann die Sache nur mit Zustimmung desjenigen belastet werden, zu dessen Gunsten das Rückkaufsvorbehalt im öffentlichen Register eingetragen ist

ru

отговорка об обратной продаже

Положение об обратной продаже на основании которого покупатель оставляет за собой право продать товар обратно продавцу. Покупатель возвращает товар продавцу способом, равным покупке с возможными выгодами денег и плодов. В случае, если оговорка о6 обратной продаже 6ыла согласована по отношении к товару, внесенному в общедоступный список в качестве вещного права, то товар может быть обременен только с согласия того лица. в отношении которого право на обратной продажи внесено в общедоступный список

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována