czlist vlastnictví
enfolio of proprietary rights, owner's folio, Deed of Ownership
frfeuille f de propriété
geEigentumsblatt s, Eigentumsurkunde e
ru
sklist vlastníctva
cz

list vlastnictví

součást souboru popisných informací katastru nemovitostí; obsahuje jméno, případně název vlastníka (spoluvlastníků) nebo jiného oprávněného, identifikátor (rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby nebo organizační složky státu, která je účetní jednotkou), seznam nemovitostí, které vlastník (spoluvlastníci) v katastrálním území vlastní nebo ke kterým má jiný oprávněný stejný právní vztah (např. příslušnost hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa majetku obce) s uvedením údajů u těchto nemovitostí evidovaných, údaje o právních vztazích k nemovitostem a další údaje stanovené zákonem; v jednodušší podobě byl list vlastnictví součástí operátu evidence nemovitostí


Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována