czkoncový bod geodetické základny, koncový bod délkové základny
enterminal point of geodetic base, base-line terminal station
frpoint m terminal de base géodésique
gegeodätischer Basisendpunkt r
ruконечный пункт геодезического базиса
skkoncový bod geodetickej základnice
cz

koncový bod geodetické základny, koncový bod délkové základny

jeden ze dvou trvale v terénu stabilizovaných bodů geodetické základny

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována