czmateriální publicita
enmaterial publicity
frpublicité f matérielle
gematerielle Publizität e
ru
skmateriálna publicita
cz

materiální publicita

zásada, podle které požívá ochranu osoba jednající v dobré víře v pravdivost zápisů v katastru nemovitostí i v případě, kdy by později vyšlo najevo, že stav zapsaný v katastru nemovitostí neodpovídal skutečnosti

en

material publicity

the principle according to which a person acting in good faith the truth of entries in the cadastre of real estates enjoys the protection of and even if it later became clear that the state registered in the cadastre did not reflect reality

ge

materielle Publizität e

Prinzip, das Schutz die Person, welche in gutem Glauben an die Wahrheit der Einträge im Liegenschaftskataster handelt, selbst wenn es sich später beweist, dass die Einträge im Kataster nicht der Realität entsprachen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována