cztrvalý travní porost
engrassland
frherbage m
geWeideland s
ruтравянистый земельный участок
sktrvalý trávny porast
cz

trvalý travní porost

pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut do systému střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře, případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují

en

grassland

Land parcel used for the cultivation of grasses or other herbaceous forages not included in the crop rotation system and where trees and shrubs or their groups scattered may occur while grasses and other herbaceous forage continue to prevail

ge

Weideland s

Grundstück für den Anbau von Gräsern oder anderen Grünfutterpflanzen, die nicht zum Fruchtfolgesystem gehören, und wo verstreute Bäume und Sträucher oder ihre Gruppen auftreten können, wenn Gräser und anderes Grünfutterfutter überwiegen

ru

травянистый земельный участок

Земельный участок, используемый для выращивания трав или других травянистых кормов, не включенных в систему севооборота, и где могут появляться рассеянные деревья и кустарники или их группы, если травы и другие травянистые корма продолжают преобладать

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována