czvěcné právo k nemovitosti
enproperty right to real estate
frdroit m réel de bien-fonds
geSachenrecht s zu Liegenschaften
ruвещное право на недвижимость
skvecné právo k nehnuteľnosti
cz

věcné právo k nemovitosti

právo k nemovitosti s věcnými účinky (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, věcné předkupní právo, podzástavní právo, podle dříve platných předpisů bylo věcným právem i právo stavby, spoluvlastnictví nemovitosti ve prospěch vlastníka určité usedlosti, pacht, služebnost apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále