czpísemný operát evidence nemovitostí
enwritten documentation of the real estate registry
frdocumentation f écrite d'évidence de bien-fonds
geSchriftoperat s der Liegenschaftsevidenz
ruписьменная документация учета недвижимостей
skpísomný operát evidencie nehnutel'ností
cz

písemný operát evidence nemovitostí

součást operátu evidence nemovitostí; obsahoval výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována