czvydržení práv k nemovitostem
encustomary tenure
frdroit m d'usucapion des bien-fonds
geErsitzen s der Liegenschaft
ru
skvydržanie práva k nehnuteľnosti
cz

vydržení práv k nemovitostem

jeden ze základních titulů k originárnímu nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě držby po stanovenou dobu nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni na základě výkonu práva po stanovenou dobu; základem vydržení je oprávněná držba věci, tj. nakládání s věcí jako s vlastní nebo vykonávání práva pro sebe; držitel se stává vlastníkem věci nebo vykonavatelem práva po době stanovené obecně závazným předpisem (v případě nemovitosti nebo práva k nemovitosti je tato doba 10 let), přičemž do této doby se započítává i doba, po kterou měl věc v držení nebo vykonával právo i právní předchůdce

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována