cznájemní právo
enleasehold (of land)
frdroit m de location
gePachtrecht s
ruарендное право
sknájomné právo
cz

nájemní právo

právo, kde jedna strana (pronajímatel) dává druhé (nájemci) určitou věc na čas do nájmu a nájemce se zavazuje za to platit určitou částku (nájemné); nájemní smlouva vznikne tehdy, jestliže se pronajímatel a nájemce dohodnou na předmětu nájmu a na nájemném; pronajímatel je povinný přenechat nájemci pronajatou věc ve stavu způsobilém k dohodnutému užívání a v tom stavu ji na své náklady i udržovat; nájemní právo bylo předmětem evidování v katastru nemovitostí v době od 1.1.1993 do 30.6.1996, jestliže nájem trval alespoň pět let

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována