czzákaz zcizení nebo zatížení
enprohibition of encumbrance or alienation
fr
geVerbot s zur Belastung e oder Veräußerung e
ruзапрет обременения или отчуждения
skzákaz scudzenia alebo zaťaženia
cz

zákaz zcizení nebo zatížení

zavazuje obtíženého, aby věc nezcizil nebo nezatížil. Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí jen mezi stranami, pokud nebyl zřízen jako věcné právo. Takový zákaz je platný, pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo na jinou určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Zákaz zcizení nebo zatížení zavazuje obtíženého, jen je-li nařízen na určitou přiměřenou dobu a odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany, jinak může soud na návrh obtíženého rozhodnout, že se k zákazu nepřihlíží. Zřizuje-li se ujednáním zákazu zcizení nebo zatížení věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu. Byl-li zákaz zapsán do veřejného seznamu, může obtížený požadovat, aby soud zákaz zrušil; soud návrhu nevyhoví, neprokáže-li se, že zájem na zrušení zákazu zřejmě převyšuje zájem na jeho zachování

en

prohibition of encumbrance or alienation

Obliges a party not to alienate or encumber a thing. This prohibition has effect only between the parties, unless it has been established in rem. Such a prohibition shall be valid if it has been established for the duration of the trust, succession by fideicommissum, representation, or for any other specific and reasonable period in such interest of a party which deserves legal protection. The prohibition of alienation or encumbrance is binding only if it is established for a reasonable period of time and justified by a serious interest in legal protection, otherwise the court may, on a proposal that the encumbered party to disregard the prohibition. Where the right of prohibition of alienation or encumbrance is registered in a public register, such right shall be acquired only upon entry in the public register. If the prohibition was entered in the public register, the encumbered party may require the court to remove this prohibition; the court will not comply with this requirement if it is not proven that the interest in removing the prohibition appears to outweigh the interest in its preservation

ge

Verbot s zur Belastung e oder Veräußerung e

Ein Verbot zur Belastung oder Veräußerung einer Sache wirkt, wenn es nicht als dingliches Recht errichtet wurde, nur zwischen den Parteien. Ein solches Verbot ist gültig, wenn es auf die Dauer des Bestehens eines Treuhandfonds, einer Nacherbschaft, Vertretung oder auf eine andere bestimmte und angemessene Dauer in einem solchen Interesse einer Partei errichtet wurde, das rechtsschutzwürdig ist. Das Belastungs- oder Veräußerungsverbot ist nur dann verbindlich, wenn es für einen angemessenen Zeitraum festgelegt und durch ein schwerwiegendes Interesse am Rechtsschutz gerechtfertigt ist. Andernfalls kann das Gericht auf der belasteten Partei das Verbot missachten. Ist das Verbot der Belastung oder der Veräußerung in einem öffentlichen Register eingetragen, so wird dieses Recht nur bei Eintragung in das öffentliche Register erworben. Wenn das
Verbot in das öffentliche Register eingetragen wurde, kann die belastete Partei vom Gericht verlangen, dieses Verbot aufzuheben. Das Gericht wird dieser Anforderung nicht nachkommen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass das Interesse an der Aufhebung des Verbots das Interesse an seiner Aufrechterhaltung überwiegt

ru

запрет обременения или отчуждения

Запрет обременения или отчуждения вещи действует только между сторонами. если он не был оформлен в качестве вещного права. Такой запрет действует, если был установлен на период срока действия доверительного фонда, преемственности в наследовании, представительства или на определенный и разумный срок в отношении такого интереса стороны, который достоин правовой защиты, в противном случае суд может по предложению обремененной стороны игнорировать запрет. Если право на запрещение обременения или отчуждения зарегистрировано в публичном реестре, такое право приобретается только после внесения в общедоступный список. Если запрет был внесен в внесено в общедоступный список, обремененная сторона может потребовать, чтобы суд снял этот запрет; суд не выполнит это требование, если не будет доказано, что заинтересованность в снятии запрета перевешивает заинтересованность в его сохранении.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována