czhlavní osa
enmajor axis, main axis
frgrand axe m
geHauptachse e
ruглавная ось
skhlavná os
cz

hlavní osa

půdorysná osa souměrnosti nebo přímka půdorysné osnovy stavebního objektu ve směru delšího rozměru délkově omezená tak, aby určovala rozmístění nosných svislých konstrukcí; u objektů středově souměrných je to osa ve směru výhodnějším z hlediska vztahu k okolním objektům nebo ke komunikaci; je předmětem vytyčení prostorové polohy

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále