czpotvrzení geometrického plánu
enauthentication of cadastral survey sketch
frcertification f de plan géométrique, certification f de croquis de conservation, certification f de croquis de mise à jour
geBestätigung e des geometrischen Planes
ru
skpotvrdenie geometrického plánu
cz

potvrzení geometrického plánu

úkon, kterým katastrální úřad potvrzuje soulad dosavadního stavu výkazu výměr na geometrickém plánu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí a vyjadřuje souhlas s očíslováním parcel; bez potvrzení se geometrický plán nemůže stát součástí listin o právních vztazích

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována