czvýhrada práva zpětné koupě
enreservation of repurchase
frrestriction f de rachat m
geRückkaufvorbehalt r
ruoговорка об обратном выкупе
skvýhrada práva spätnej kúpy
cz

výhrada práva zpětné koupě

z ujednání o výhradě zpětné koupě vzniká kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a plody z věci snad vytěžené. Zřizuje-li se ujednáním o výhradě práva zpětné koupě věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu. Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné, lze věc zatížit jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno

en

reservation of repurchase

Stipulation on a reservation of repurchase obliges the buyer to transfer, upon request, a thing back to the seller for consideration. The buyer shall return the thing to the seller in an undeteriorated condition, and the seller shall reimburse the purchase price paid by the buyer; this shall also settle the revenues of money and fruits of a thing which may have been acquired. If the reservation of repurchase has been stipulated in respect of a thing registered in a public register as a right in rem, the thing may only be encumbered with the consent of the person in whose favour the right of repurchase is registered in the public register

ge

Rückkaufvorbehalt r

Aus einer Vereinbarung über den Rückkaufsvorbehalt entsteht dem Käufer die Pflicht, auf Verlangen die Sache gegen Entgelt auf den Verkäufer zu übertragen. Der Käufer gibt dem Verkäufer die Sache im nicht verschlechterten Zustand zurück und der Verkäufer gibt dem Käufer den Kaufpreis zurück; damit sind auch die Nutzungen aus Geld und die aus der Sache gegebenenfalls ausgebeuteten Früchte ausgeglichen. Wurde der Rückkaufsvorbehalt an einer im öffentlichen Register eingetragenen Sache als dingliches Recht vereinbart, so kann die Sache nur mit Zustimmung desjenigen belastet werden, zu dessen Gunsten das Rückkaufsrecht im öffentlichen Register eingetragen ist

ru

oговорка об обратном выкупе

На основании соглашения о6 оговорке об обратном выкупе у покупателя возникает обязанность перевести по требованию товар обратно продавцу за соответствующе вознаграждение. Покупатель возвратит продавцу товар в не ухудшенном состоянии, а продавец вернет покупателю покупную цену; тем самым будут уравновешены и доходы, поличенные от денежных средств. и плоды, возможно поличенные от товара. В случае, если оговорка об обратном выкупе была согласована по отношении к товару, внесенному в общедоступный список в качестве вещного права, то товар может быть обременен только с согласия того лица, в отношении которого право на обратный выкуп внесено в общедоступный список

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována