czgeodetické měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
ensurvey for purposes of building documentation
frlever m pour documenter une construction achevée
gegeodätische Aufnahme e für Baudokumentation
ruгеодезические измерения для исполнительной съёмки сооружения
skgeodetické meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby
cz

geodetické měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby

kontrolní měření skutečné prostorové polohy dokončených stavebních objektů a zjištění její změny vzhledem k vytyčovacímu výkresu geodetickými metodami

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále