czměření úhlů
enangle measurement
frmesure f des angles, goniométrie f
geWinkelmessung e
ruугловое измерение
skmeranie uhlov
cz

měření úhlů

slouží k určení vzájemného vztahu mezi zvolenými body; měření se provádí teodolitem, který musí splňovat požadavky vyvolané zadáním; pro některé druhy prací se měří pouze v jedné poloze dalekohledu, např. při podrobném polohopisném a výškopisném měření; pro většinu prací se měří ve dvou polohách dalekohledu, a to za účelem odstranění přístrojových (systematických) a měřičových (náhodných) chyb; měření se provádí buď na daném bodě nebo na bodě určovaném; v případě, že není možné se na daný nebo určovaný bod postavit je potřeba zvolit excentrické stanovisko; měření se zpravidla na bodě několikrát opakuje v několika skupinách; na základě opakovaného měření je možné stanovit směrodatné odchylky měřených jednotlivých směrů, případně jednu směrodatnou odchylku osnovy vodorovných směrů na stanovisku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována