Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru katastr nemovitostí (459)
3
3D katastr nemovitostí
3D katastr nemovitostí
A
administrativní hranice
adresní místo
agrární operace
analogová katastrální mapa
ar
areál budov
B
báňská kniha, horní kniha
bonita půdy
bonitace půdy
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
budoucí výměnek
budoucí zástavní právo
budova
budova bez čísla popisného a evidenčního
budova s číslem evidenčním
budova s číslem popisným
budova, která je příslušenstvím jiné stavby
byt
C
celkový rastr katastrálního území
Č
část obce
číselný kód katastrálního území
číselný výpočet výměr
číselný výpočet výměry parcely
číslo budovy
číslo domovní
číslo evidenční
číslo evidenčního listu
číslo jednotky (bytu a nebytového prostoru)
číslo listu vlastnictví
číslo orientační
číslo popisné
číslování parcel
čtvereční sáh
D
dálkový přístup do ISKN
definiční bod budovy nebo vodního díla
definiční bod parcely
definiční čára ulice
dělení parcely
dělení pozemku
delimitace půdního fondu
digitalizovaná katastrální mapa
digitální katastrální mapa
díl parcely
dočasná stavba
dočasné užívání nemovitosti
dokumentace výsledků šetření a měření
dokumentace vytyčené hranice pozemku
drobná stavba
druh číslování parcel
druh pozemku
družstevní socialistické vlastnictví
držba
držitel nemovitosti
E
elektronický podpis
evidence nemovitostí (EN)
evidenční číslo budovy
evidenční jednotka
evidenční list
evidenční mapa
evidovaná obec
extravilán
G
geometrické určení katastrálního území
geometrické určení nemovitosti
geometrický plán
globální transformační klíč
grafický výpočet výměr
H
hektar
hon
hospodářská obec
hospodářská plocha obce
hranice druhů pozemků
hranice držby
hranice katastrálního území
hranice parcely
hranice pozemku
hranice územní správní jednotky
Ch
charakteristika druhů pozemků
charakteristika nemovitosti
chmelnice
I
identifikace parcel
identifikační číslo (zast.)
indikační skica
individuální vlastnictví, soukromé vlastnictví
informační systém evidence nemovitostí
informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Informační systém územní identifikace
intravilán, místní trať, zastavěné území obce
J
jednoduchá pozemková úprava
jednotka (dle NOZ)
jednotka v domě
jednotná evidence půdy (JEP)
jiný oprávněný
jméno katastrální trati, jméno honu, pozemkové jméno
Josefský katastr
K
katastr
katastr nemovitostí (KN)
katastr nemovitostí ČR
katastrální jitro
katastrální mapa
katastrální mapa digitalizovaná
katastrální mapování
katastrální měření, katastrální vyměřování
katastrální operát
katastrální řízení
katastrální území
katastrální výtěžek
kmenové parcelní číslo
kód bonitované půdně ekologické jednotky
komasační mapa
komplexní pozemkové úpravy
komposesorát
kopie katastrální mapy
kopie z pozemkové mapy
korec, strych
kvalita výměry
L
lesní pozemek
lesní půdní fond
list vlastnictví
listina
lokalita
M
mapa evidence nemovitostí
mapa pozemkové knihy
mapa pozemkového katastru
materiální publicita
měřický operát
měřický operát evidence nemovitostí
měřický operát pozemkového katastru
místní jméno, oikonymum
místní názvosloví
místní šetření
místní vztah
multifunkční katastr
N
nadzemní nemovitost
nadzemní stavba
nahlížení do katastru nemovitostí
náhradní pozemek
náhradní užívání pozemku
nájem
nájemce
nájemní právo
nájemní právo k pozemkům
název části obce
název části obce
název katastrálního území
název obce
nebytový prostor
nemovitost, nemovitá věc
neoprávněná držba
nesjednocený operát
nestálá hranice, pohyblivá hranice
nezemědělská půda
nezemědělský pozemek
neznatelná hranice pozemku
nové katastrální měření
nový výměnný formát ISKN
O
obec
obec s pověřeným obecním úřadem
obecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
obnova katastrálního operátu
obnova katastrálního operátu novým mapováním
obnova katastrálního operátu přepracováním
obnova měřického operátu evidence nemovitostí
obnova písemného operátu evidence nemovitostí
obnova pozemkového katastru
obvod budovy
oceňování pozemků
ohlašovací list
ohlašování změn (v katastru)
ochrana půdního fondu
omezení dispozičních práv
omezení převodu nemovitosti
operát jednotné evidence půdy
operát pozemkového katastru
operáty evidence nemovitostí
oprávněná držba
oprávněný uživatel nemovitosti
oprávněný zájem
orientační číslo budovy
orientační mapa parcel
orná půda
osobní užívání pozemku
osobní vlastnictví (zast.)
ověření geometrického plánu
ovocný sad
označování hranic pozemku
P
pacht
pachtýř
parcela
parcela zjednodušené evidence
parcelace
parcelní číslo
parcelní protokol
parifikát
písemný operát
písemný operát evidence nemovitostí
písemný operát pozemkového katastru
planimetrie
planimetrování
plomba (k nemovitostem)
plombování
plošná jednotka
poddělené parcelní číslo
podílové spoluvlastnictví
podlaží
podniková evidence pozemků
podrobnější údaj katastru nemovitostí
podzástavní právo
podzemní stavba
pohyblivá hranice katastrálního území
pojmenování nebytového prostoru
politická obec
polohové určení nemovitosti a katastrálního území
pomístní jméno, anoikonymum
pomístní názvosloví
popisné číslo budovy
popisové pole
potvrzení geometrického plánu
pozemek
pozemková kniha
pozemková mapa
pozemková parcela
pozemková reforma
pozemková správa
pozemková trať
pozemkové úpravy, arondace pozemků
pozemkový informační systém
pozemkový katastr
pozemky sloučené do půdního celku
pozemnostní arch
poznámka
poznámka k druhu pozemku
poznámka k nemovitosti
poznámka k osobě
poznámka o právech k nemovitostem
poznámka o sporné hranici
poznámka spornosti
poznámky v pozemkové knize
pracovní mapa
právní vztah k nemovitosti
právo hospodaření
právo hospodařit
právo stavby
prohlášení konkurzu proti vlastníku nemovitosti
protokol o vytyčení hranice pozemku
průmět vnějšího obvodu budovy na terén
průnik vnějšího obvodu budovy s terénem
prvotní doklad
prvotní doklad evidence nemovitostí
předkupní právo
přehled úhrnných údajů evidenčních listů
přehled záznamů podrobného měření změn
přespolní pozemek
přestavek
převod číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby
převzatá hranice
přídatné spoluvlastnictví
přídělové řízení
přídělový plán
příložná mapa, vedlejší mapa
příruční (indikační) katastrální mapa
příslušnost hospodařit
příslušnost hospodařit s majetkem státu
příslušnost k organizační složce právnické osoby
příslušnost k vlastníku nemovitosti
příslušnost parcely ke katastrálnímu území
půda ležící ladem
půdní celek
půdní druh, textura půdy, druh půdy
půdní fond
půdní typ
původní pozemek
R
reálné břemeno
reambulovaný katastr
registr evidence nemovitostí (REN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
rejstřík parcel
rejstřík uživatelů a vlastníků
rejstřík vlastníků (nemovitostí) a jiných oprávněných osob
rekonstruovaný rastr mapového listu
restituce
revize údajů katastru nemovitostí
rodné číslo
rozbor změn v půdním fondu
rozestavěná budova
rozestavěná jednotka
rozhrada
rozhraní způsobu využití pozemků
Ř
řemenová parcela
řízení (v katastru nemovitostí)
řízení o námitkách
S
sáh
sbírka listin
scelování, komasace
sdružený pozemek
seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem pozemků
seznam uživatelů a vlastníků (nemovitostí)
seznam vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných
silniční kniha
sjednocené katastrální operáty
slučka
slučování parcel
slučování pozemků
služebná parcela
služebnost
služebnost cesty
soubor geodetických informací
soubor popisných informací
souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí
soukromé vlastnictví fyzické osoby
soukromé vlastnictví právnické osoby
soupis parcel
souvislý rastr
spoluvlastnictví
sporná hranice
správa katastru nemovitostí
správa národního majetku
správa nemovitostí ve vlastnictví státu
správa svěřenského fondu
správní obvod v Praze
spůlná (společná) parcela
srovnávací sestavení parcel
stabilní katastr
stavební objekt
stavební parcela
stavební pozemek
subregistry evidence nemovitostí
sumarizační územní jednotka
sumarizační výkazy
svěřenecký fond
Š
šetření (komisionální)
T
technicko-ekonomické atributy
trojmezí
trvalé užívání nemovitosti
trvalý travní porost
typ budovy
typ jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
typ parcely
Ú
Účelová katastrální mapa (ÚKM)
U
údaj evidence nemovitostí
údaj katastru nemovitostí
údaj o budově
údaj o bytu a nebytovém prostoru
údaj o katastrálním území
údaj o parcele
údaj o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném
údaj pozemkového katastru
údržba evidence nemovitostí
údržba evidenční mapy
údržba písemného operátu evidence nemovitostí
údržba pozemkové mapy
údržba pracovní mapy
úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)
ujednání o koupi na zkoušku
urbariát
územně správní jednotka
územně technická jednotka
územní celek
územní identifikace
územní jednotka
územní správní hranice
územní správní jednotka
užívací hranice
užívací právo jako služebnost
užívání nemovitosti
uživatel nemovitosti
V
věcné břemeno
věcné právo k nemovitosti
vedení katastru nemovitostí
vedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí
vedení souboru popisných informací katastru nemovitostí
veřejná listina
veřejné knihy
veřejné prostranství
veřejnost katastrálního operátu
veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP)
veřejný seznam
veřejný statek, obecný statek
vídeňský sáh
vinice
vklad práv k nemovitosti do katastru nemovitostí
vklad práva (intabulace)
vlastnická hranice
vlastnické právo
vlastnické právo k nemovitosti
vlastnický vztah
vlastnictví
vlastnictví bytu
vlastnictví právnických osob
vlastník nemovitosti
vložka pozemkové knihy
vnitřní kresba
vodní kniha
vodní plocha
vydržení práv k nemovitostem
vyhlášení platnosti obnoveného operátu
výhrada práva lepšího kupce
výhrada práva zpětné koupě
výhrada vlastnického práva
výhrada zpětného prodeje
výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků
výkaz výměr
výkaz změn
výměnný formát dat RÚIAN
výměnný formát ISKN
výměra dílu bonitované půdně ekologické jednotky
výměra katastrálního území
výměra parcely
výpis z evidence nemovitostí
výpis z katastru nemovitostí
výpočet výměr
výpočetní protokol
výpůjčka
výsledek pozemkové úpravy
vytyčení hranice pozemku
vytyčovací náčrt
vyvlastnění
vyznačení změny v katastru nemovitostí
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
Z
zahrada
záhumenek
zákaz zcizení nebo zatížení
základní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
základní sídelní jednotka
základní územní jednotka
zápis právních vztahů k nemovitostem
zaručený elektronický podpis
zástava
zastavěná plocha a nádvoří
zástavní právo
zástavní právo k nemovitosti
závazné údaje katastru nemovitostí
závaznost evidence nemovitostí
záznam nepovolených změn druhů pozemků
záznam podrobného měření změn
záznam právních vztahů k nemovitostem
záznam pro další řízení evidence nemovitostí
záznam pro další řízení katastru nemovitostí
záznam změn
záznamy v pozemkové knize
zdrojový rastr výchozího mapového podkladu
zemědělská půda
zemědělský pozemek
zemědělský půdní fond
zemské desky
zjednodušená evidence
zjišťování průběhu hranic
změna druhu pozemku
změna katastrálního území
znak orientačního čísla
způsob ochrany jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob ochrany nemovitosti
způsob užívání nemovitosti
způsob využití budovy
způsob využití jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob využití pozemku
Ž
železniční evidence  nemovitostí (zast.)
železniční kniha
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále