czvýhrada práva lepšího kupce
enreservation of a better buyer
frrestriction f du meilleur acheteur m
geVorbehalt r eines besseren Käufers r
ruоговорка о наилучшем покупателе
skvýhrada práva lepšieho kupca
cz

výhrada práva lepšího kupce

uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu

en

reservation of a better buyer

By concluding a contract of sale with a reservation of a better buyer, a seller acquires the right to give priority to a better buyer if the better buyer claims his interest within a particular time limit. This time limit is three days from the conclusion of the contract for movable things and one year from the conclusion of the contract for immovable things. The seller decides whether or not the new buyer is better; in particular, he may give priority to the new buyer even where the first buyer offers a higher price

ge

Vorbehalt r eines besseren Käufers r

Durch den Abschluss eines Kaufvertrages unter dem Vorbehalt eines besseren Käufers erwirbt der Verkäufer das Recht, einen besseren Käufer zu bevorzugen, wenn sich dieser in der bestimmten Frist meldet. Diese Frist beträgt bei beweglichen Sachen drei Tage und bei unbeweglichen Sachen ein Jahr ab dem Vertragsschluss. Die Frage, ob der neue Käufer besser ist, entscheidet der Verkäufer; er kann insbesondere den neuen Käufer bevorzugen, obwohl der erste einen höheren Preis anbietet

ru

оговорка о наилучшем покупателе

В результате заключения договора купли-продажи с оговоркой наилучшего покупателя продавец приобретает право отдать предпочтение наилучшему покупателю, если он подаст заявку е течение определенного срока. Этот срок составляет для движимого имущества три дня, Для недвижимого имущества один год с момента заключения договора. Решение о том, является ли новый покупатель лучшим. принимает продавец: он может в частности отдать предпочтение новому покупателю. несмотря на то, что первый предложит более высокую цену

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována