czzdrojový rastr výchozího mapového podkladu
ensource raster of map base
frtrame f de source de base de la carte
geQuellraster r einer Kartenunterlage
ru
skzdrojový raster východiskového mapového podkladu
cz

zdrojový rastr výchozího mapového podkladu

rastrový soubor v souřadnicovém systému skeneru zobrazující jeden mapový list výchozího mapového podkladu deformovaný srážkou nebo rastrový soubor pořízený podle dřívějších předpisů pro skenování s eliminovanou srážkou mapového listu

en

source raster of map base

raster file in coordinate system of the scanner representing one sheet of the source base map deformed due to map shrinkage or a raster file produced according to previous instruction for scanning with eliminated shrinkage of the map sheet

fr

trame f de source de base de la carte

fichier de trame numérique dans le système de coordonnées du scanner représentant une feuille de carte source - soit à l'état brut, soit après correction paramétrique des déformations constatées et lors des précédents scannages de feuilles similaires

ge

Quellraster r einer Kartenunterlage

Eine Rasterdatei im Koordinatensystem des Scanners, die ein Kartenblatt einer Kartenbasis darstellt deformiert durch Massstabsveränderungen oder das nach den vorherigen Scan-Vorschriften die Massstabsveränderungen eliminiert hat.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení, čj. ČÚZK-1 015/2004-22 
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována