czhorní (mezní) vytyčovací odchylka
enupper limit of setting out tolerance
frtolérance f maximale d'implantation
geobere Absteckungstoleranz e
ruверхнее предельное рабивочное
skhorná (krajná) vytyčovacia odchýlka
cz

horní (mezní) vytyčovací odchylka

algebraický rozdíl mezi horní mezní dovolenou a projektovanou hodnotou vytyčené veličiny

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále