czzastavěná plocha a nádvoří
enbuilt-up area and courtyard
frsurface f bâtie et cour f
gebebaute Fläche e und Hof r
ruзастроенная площадь и двор
skzastavaná plocha a nádvorie
cz

zastavěná plocha a nádvoří

pozemek, na němž je
a)budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postavená na zemědělském nebo lesním pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,
b) společný dvůr,
c) zbořeniště,
d) vodní dílo

en

built-up area and courtyard

Land parcel with
(a)Building including a courtyard (i.e. a part of a built-up land parcel including a courtyard, entrance, small buildings, swimming pool, grassed areas, ornamental beds and other adjoining areas for better use of the building), except for a greenhouse registered as a building on agricultural or forest land, and excluding buildings built on forest land and buildings registered on a water surface,
b) Common court,
c) Ruins,
d) Waterworks

ge

bebaute Fläche e und Hof r

Gndstück mit
(a)Gebäude mit Innenhof (d.h. ein Teil eines bebauten Grundstücks mit Innenhof, Zufahrtweg, kleinen Gebäuden, Schwimmbecken, Grünflächen, Zierbetten und anderen anliegenden Bereichen zur besseren Nutzung des Gebäudes), mit Ausnahme eines als Gewächshaus registrierten Gewächshauses ein Gebäude auf Agrar- oder Waldland, ausgenommen Gebäude auf Waldland und Gebäude, die auf einer Wasseroberfläche registriert sind,
b) gemeinsamer Hof
c) Ruinen,
d) Wasserbauten

ru

застроенная площадь и двор

земельный участок на котором
(а)Здание, включающее двор (то есть часть застроенного земельного участка, включающего внутренний двор, вход, небольшие здания, бассейн, травные зоны, декоративные кровати и другие прилегающие области для лучшего использования здания), за исключением теплицы, зарегистрированной как здание на сельскохозяйственных или лесных участках, за исключением зданий, построенных на лесных участках, и зданий, зарегистрированных на поверхности воды
б) Общий двор,
в) Руины,
г) Водные сооружения

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována