czvýhrada vlastnického práva
enreservation of the right of ownership
frrestriction du droit de propriété
geEigentumsvorbehalt r
ruОговорка о праве собственности
skvýhrada vlastníckeho práva
cz

výhrada vlastnického práva

vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Zřizuje-li se ujednáním o výhradě vlastnického práva věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu

en

reservation of the right of ownership

If a seller reserves the right of ownership in a thing, the buyer is presumed to become the owner only upon the full payment of the purchase price. However, the risk of damage to the thing passes to the buyer as early as upon its takeover. If the reservation of the right of ownership has been stipulated in respect of a thing registered in a public register, it has effect against third persons only if it has been registered in that register

ge

Eigentumsvorbehalt r

Behält sich der Verkäufer an einer Sache das Eigentumsrecht vor, so wird vermutet, dass der Käufer erst mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentümer wird. Die Schadensgefahr an der Sache geht jedoch auf den Käufer bereits mit der Übernahme der Sache über. Ist jedoch der Eigentumsvorbehalt in Bezug auf eine im öffentlichen Registereingetragene Sache vereinbart, so wirkt er gegenüber Dritten nur dann, wenn er in dieses Register eingetragen wurde

ru

Оговорка о праве собственности

В случае, если продавец по отношению к товара оставит за собой прав ограничения собственности. то считается, что покупатель станет собственником только после полной уплаты покупной цены. Однако риск повреждения товара переходит на покупателя. уже в момент его принятия. Тем не менее. если оговорка о праве собственности согласована по отношению к товару. внесенному в общедоступный список, то она действует в отношении третьих лиц. только если она была внесена в этот список

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována