Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru katastr nemovitostí (436)
3
3D kataster nehnúteľností (KN)
A
administratívna hranica (KN)
administratívna jednotka (KN)
adresný bod (KN)
agrárne operácie (KN)
aktualizácia evidencie nehnutel'ností (KN)
aktualizácia evidenčnej mapy (KN)
aktualizácia katastra nehnutel'ností (KN)
aktualizácia písomného operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
aktualizácia pozemkovej mapy (KN)
aktualizácia súboru geodetických informácií katastra nehnutel'ností (KN)
aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnutel'ností (KN)
analógová katastrálna mapa (KN)
ár (KN)
areál budov (KN)
B
banská kniha (KN)
bonita pôdy (KN)
bonitácia pôdy (KN)
bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (KN)
budova (KN)
budova, ktorá je príslušenstvom inej stavby (KN)
byt (KN)
C
celkový raster katastrálneho územia (KN)
cestná kniha (KN)
cezpol'ný pozemok (KN)
Č
časť obce (KN)
číselný kód katastrálneho územia (KN)
číselný výpočet výmer (KN)
číselný výpočet výmery parcely (KN)
číslo budovy (KN)
číslo evidenčného listu (KN)
číslo jednotky (bytu a nebytového priestoru) (KN)
číslo listu vlastníctva (KN)
číslovanie parciel (KN)
D
definičný bod budovy alebo vodného diela (KN)
definičný bod parcely (KN)
delenie parcely (KN)
delenie pozemku (KN)
delimitácia pôdneho fondu (KN)
dial'kový prístup do ISKN (KN)
diel parcely (KN)
digitalizovaná katastrálna mapa (KN)
digitálna katastrálna mapa, vektorová katastrálna mapa (KN)
dočasná stavba (KN)
dočasné uživanie nehnutel'nosti (KN)
dokumentácia výsledkov prešetrovania a merania (KN)
dokumentácia vytýčenej hranice pozemku (KN)
domové číslo (KN)
drobná stavba (KN)
druh číslovania parciel (KN)
druh pozemku (KN)
druh priestoru (KN)
družstevné socialistické vlastníctvo (KN)
držba (KN)
držiteľ nehnuteľnosti (KN)
E
elektronický podpis (KN)
evidencia nehnutel'ností (KN)
evidenčná jednotka (KN)
evidenčná mapa (KN)
evidenčné číslo (KN)
evidenčné číslo budovy (KN)
evidenčný list (KN)
evidovaná obec (KN)
extravilán (KN)
extravilán (KN)
F
fyzická hranica (KN)
G
geometrické určenie katastrálneho územia (KN)
geometrické určenie nehnuteľnosti (KN)
geometrický plán (KN)
globálny transformačný kľúč (KN)
grafický výpočet výmer (KN)
H
hektár (KN)
hon (KN)
hospodárska obec (KN)
hospodárska plocha obce (KN)
hranica druhov pozemkov (KN)
hranica držby (KN)
hranica katastrálneho územia (KN)
hranica parcely (KN)
hranica pozemku (KN)
hranica územnej správnej jednotky (KN)
Ch
charakteristika druhu pozemku (KN)
charakteristika nehnutel'nosti (KN)
chotárne názvoslovie, nesídelné názvoslovie (KN)
chotárny názov (KN)
I
identifikácia parciel (KN)
identifikačné číslo (KN)
informačný systém evidencie nehnutel'ností (KN)
informačný systém katastra nehnutel'ností (KN)
intravilán, zastavané územie obce (KN)
iný oprávnený (KN)
J
jednoduché pozemkové úpravy (KN)
jednotná evidencia pôdy (KN)
Jozefínsky kataster (KN)
K
kataster (KN)
kataster nehnutel'ností Českej republiky (KN)
kataster nehnuteľností (KN)
katastrálna mapa (KN)
katastrálna mapa digitalizovaná (KN)
katastrálne jutro (KN)
katastrálne konanie (KN)
katastrálne konanie (KN)
katastrálne mapovanie (KN)
katastrálne meranie (KN)
katastrálne územie (KN)
katastrálny operát (KN)
katastrálny výťažok (KN)
kmeňové parcelné číslo (KN)
kód bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky (KN)
komasačná mapa (KN)
komplexné pozemkové úpravy (KN)
komposesorát (KN)
konanie o námietkach (KN)
kópia katastrálnej mapy (KN)
kópia pozemkovej mapy (KN)
korec (KN)
krajinské dosky (KN)
kvalita výmery (KN)
L
lesný pozemok (KN)
lesný pôdny fond (KN)
list vlastníctva (KN)
listina (KN)
lokalita (KN)
M
mapa evidencii nehnúteľností (KN)
mapa pozemkového katastra (KN)
materiálna publicita (KN)
meračský operát (KN)
meračský operát evidencie nehnutel'ností (KN)
meračský operát pozemkového katastra (KN)
miestne prešetrovanie (KN)
miestne prešetrovanie (KN)
miestne prešetrovanie (KN)
miestny vzťah (KN)
N
nadzemná nehnutel'nost' (KN)
nadzemná stavba (KN)
nahliadanie do katastra nehnuteľností (KN)
náhradné užívanie pozemku (KN)
náhradný pozemok (KN)
nájom (KN)
nájomca (KN)
nájomné právo (KN)
nájomné právo k pozemkom (KN)
názov časti obce (KN)
názov čiasti obce (KN)
názov honu (KN)
názov katastrálneho územia (KN)
názov obce (KN)
nebytový priestor (KN)
nehnutel'nosť (KN)
neoprávnená držba (KN)
nepol'nohospodárska pôda (KN)
nepol'nohospodársky pozemok (KN)
nestála hranica, pohyblivá hranica (KN)
nezjednotený operát (KN)
nezretel'ná hranica (KN)
nové katastrálne meranie (KN)
nový výmenný formát ISKN (KN)
O
obec (KN)
obecný sektorový prehl'ad o plochách kultúr (KN)
obmedzenie dispozičných práv (KN)
obmedzenie prevodu nehnutel'ností (KN)
obnova katastrálneho operátu (KN)
obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (KN)
obnova katastrálneho operátu prepracovaním (KN)
obnova meračského operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
obnova písomného operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
obnova pozemkového katastra (KN)
obvod budovy (KN)
oceňovanie pozemkov (KN)
ohlasovací list (KN)
ohlasovanie zmien (KN)
ochrana pôdneho fondu (KN)
ojkonymum (KN)
operát evidencie nehnutel'ností (KN)
operát jednotnej evidencie pôdy (KN)
operát pozemkového katastra (KN)
oprávnená držba (KN)
oprávnený užívatel' nehnutel'nosti (KN)
oprávnený záujem (KN)
orientačná parcelná mapa (KN)
orientačné číslo budovy (KN)
orná pȏda (KN)
osobné užívanie pozemku (KN)
osobné vlastníctvo (KN)
overenie geometrického plánu (KN)
ovocný sad (KN)
označovanie hraníc pozemka (KN)
P
pacht (KN)
pachtier (KN)
parcela (KN)
parcela zjednodušenej evidencie (KN)
parcelácia (KN)
parcelné číslo (KN)
parcelný protokol (KN)
parifikát (KN)
písomný operát (KN)
písomný operát evidencie nehnutel'ností (KN)
písomný operát pozemkového katastra (KN)
planimetria (KN)
planimetrovanie (KN)
plomba o zmene práv k nehnutel'nosti (KN)
plombovanie (KN)
plošná jednotka (KN)
podielové spoluvlastníctvo (KN)
podlažie (KN)
podniková evidencia pozemkov (KN)
podrobnejší údaj katastra nehnutel'ností (KN)
podzemná stavba (KN)
pohyblivá hranica katastrálneho územia (KN)
poliaca parcela (KN)
politická obec (KN)
poľnohospodárska pôda (KN)
poľnohospodársky pozemok (KN)
poľnohospodársky pôdny fond (KN)
polohové určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia (KN)
pomenovanie nebytového priestoru (KN)
popisové pole (KN)
potvrdenie geometrického plánu (KN)
pozemková kniha (KN)
pozemková mapa (KN)
pozemková parcela (KN)
pozemková reforma (KN)
pozemkové úpravy (KN)
pozemkovoknižná mapa (KN)
pozemkovoknižná vložka (KN)
pozemkový hárok (KN)
pozemkový informačný systém (KN)
pozemkový kataster (KN)
pozemky zlúčené do pôdneho celku (KN)
pozemok (KN)
poznámka (KN)
poznámka k druhu pozemku (KN)
poznámka k nehnúteľnosti (KN)
poznámka k osobe (KN)
poznámka o práve k nehnuteľnosti (KN)
poznámka o spornej hranici (KN)
poznámka spornosti (KN)
poznámky v pozemkovej knihe (KN)
pôda ležiaca úhorom (KN)
pôdny celok (KN)
pôdny druh (KN)
pôdny fond (KN)
pôdny typ (KN)
pôvodný pozemok (KN)
pracovná mapa (KN)
právny vzťah k nehnuteľnosti (KN)
právo hospodárenia (KN)
právo hospodárenia (KN)
právo hospodárenia s majetkom štátu (KN)
právo stavby (KN)
predkupné právo (KN)
prehľad úhrnných údajov evidenčných listov (KN)
prehľad záznamov podrobného merania zmien (KN)
premietnutie zmeny do katastra nehnuteľností (KN)
prevod číselného vyjadrenia analógovej mapy v S-JTSK do digitálnej podoby (KN)
prevzatá hranica (KN)
prídelové konanie (KN)
prídelový plán (KN)
priemet vonkajšieho obvodu budovy na terén (KN)
prienik vonkajšieho obvodu budovy s terénom (KN)
príložná mapa, doplnková mapa (KN)
príručná katastrálna mapa (KN)
Príslušnosť k vlastníkovi nehnuteľnosti (KN)
príslušnosť parcely ku katastrálnemu územiu (KN)
protokol o vytyčovaní hranice pozemku (KN)
prvotný doklad (KN)
prvotný doklad evidencie nehnuteľností (KN)
R
reálne bremeno (KN)
reambulovaný kataster (KN)
register evidencie nehnuteľností (KN)
register parciel (KN)
Register územnej identifikácie, adres a nehnúteľností (KN)
register užívatel'ov a vlastníkov (KN)
register vlastníkov a iných oprávnených osôb (KN)
rekonštruovaný raster mapového listu (KN)
remeňovitá parcela (KN)
reštitúcia (KN)
revízia údajov katastra nehnuteľností (KN)
rodné číslo (KN)
rozbor zmien v pôdnom fonde (KN)
rozhranie spôsobu využitia pozemkov (KN)
rozostavaná budova (KN)
rozostavaná jednotka (KN)
S
sceľovanie, komasácia (KN)
siaha (KN)
sídelné názvoslovie (KN)
služobnosť (KN)
služobnosť cesty (KN)
služobný pozemok (KN)
spoluvlastníctvo (KN)
sporná hranica (KN)
spôsob ochrany jednotky (bytu alebo nebytového priestoru) (KN)
spôsob ochrany nehnuteľnosti (KN)
spôsob užívania nehnuteľnosti (KN)
spôsob využitia budovy (KN)
spôsob využitia jednotky (bytu alebo nebytového priestoru) (KN)
spôsob využitia pozemku (KN)
správa katastra nehnúteľností (KN)
správa národného majetku (KN)
správa nehnuteľností vo vlastníctve štátu (KN)
správa pozemkov (KN)
správa zvereneckého fondu (KN)
správny obvod v Prahe (KN)
stabilný kataster (KN)
stavba bez súpisného čísla a evidenčného čísla (KN)
stavba s evidenčným číslom (KN)
stavba so súpisným číslom (KN)
stavebná parcela (KN)
stavebný objekt (KN)
stavebný pozemok (KN)
súbor geodetických informácií (KN)
súbor popisných informácií (KN)
subregistre eviencie nehnuteľností (KN)
súkromné vlastníctvo (KN)
súkromné vlastníctvo fyzickej osoby (KN)
súkromné vlastníctvo právnickej osoby (KN)
sumarizačná územná jednotka (KN)
sumarizačné výkazy (KN)
súpis parciel (KN)
súpisné číslo budovy (KN)
súvislý raster (KN)
Š
štvorcová siaha (KN)
T
technicko-ekonomické atribúty (KN)
trojchotárový bod, trojchotárnik (KN)
trvalé užívanie nehnuteľnosti (KN)
trvalý trávny porast (KN)
typ budovy (KN)
typ jednotky (bytu, alebo nebytového priestoru) (KN)
typ parcely (KN)
U
účelová katastrálna mapa (KN)
údaj evidencie nehnuteľností (KN)
údaj katastra nehnuteľností (KN)
údaj o budove (KN)
údaj o byte a nebytovom priestore (KN)
údaj o katastrálnom území (KN)
údaj o parcele (KN)
údaj o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inom oprávnenom (KN)
údaj pozemkového katastra (KN)
údržba pracovnej mapy (KN)
úhrnné hodnoty druhov pozemkov (KN)
úhrnné hodnoty druhov pozemku (ÚHDP) (KN)
urbár (KN)
územná jednotka (KN)
územnosprávna hranica (KN)
územnotechnická jednotka (KN)
územný celok (KN)
užívacia hranica (KN)
užívacie právo ako služobnosť (KN)
užívanie nehnuteľnosti (KN)
užívateľ nehnuteľnosti (KN)
V
vecné bremeno (KN)
vecné právo k nehnuteľnosti (KN)
verejná listina (KN)
verejné knihy (KN)
verejnosť katastrálneho operátu (KN)
verejný diaľkový prístup k údajom RÚIAN (KN)
verejný majetok (KN)
verejný priestor (KN)
verejný zoznam (KN)
viedenská siaha (KN)
vinica (KN)
vklad práva (KN)
vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (KN)
vlastnícka hranica (KN)
vlastnícke právo (KN)
vlastnícke právo k nehnuteľnosti (KN)
vlastnícky vzťah (KN)
vlastníctvo (KN)
vlastníctvo bytu (KN)
vlastníctvo právnickej osoby (KN)
vlastník nehnuteľnosti (KN)
vodná kniha (KN)
vodná plocha (KN)
vydržanie práva k nehnuteľnosti (KN)
vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti (KN)
vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu (KN)
výhrada práva lepšieho kupca (KN)
výhrada práva spätnej kúpy (KN)
výhrada spätného predaja (KN)
výhrada vlastníckeho práva (KN)
výkaz úhrnných hodnôt druhov pozemkov (KN)
výkaz výmer (KN)
výkaz zmien (KN)
vymenný formát dát RÚIAN (KN)
výmenný formát ISKN (KN)
výmera dielu bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky (KN)
výmera katastrálneho územia (KN)
výmera parcely (KN)
výpis z evidencie nehnuteľností (KN)
výpis z katastra nehnuteľností (KN)
výpočet výmer (KN)
výpočtový protokol (KN)
výpožička (KN)
výsledok pozemkových úprav (KN)
vytýčenie hranice pozemku (KN)
vytyčovací náčrt (KN)
vyvlastnenie (KN)
Z
záhrada (KN)
záhumienok (KN)
zákaz scudzenia alebo zaťaženia (KN)
základná sídelná jednotka (KN)
základná územná jednotka (KN)
základný sektorový prehľad o plochách kultúr (KN)
záloh (KN)
záložné právo (KN)
záložné právo k nehnuteľnosti (KN)
zápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (KN)
zaručený elektronický podpis (KN)
zastavaná plocha a nádvorie (KN)
záväzné údaje katastra nehnuteľností (KN)
záväznosť evidencie nehnuteľností (KN)
záznam na ďalšie konanie evidencie nehnuteľností (KN)
záznam na ďalšie konanie katastra nehnuteľností (KN)
záznam nepovolených zmien druhov pozemkov (KN)
záznam podrobného merania zmien (KN)
záznam práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností (KN)
záznam zmien (KN)
záznamy v pozemkovej knihe (KN)
zbierka listín (KN)
zdrojový raster východiskového mapového podkladu (KN)
združený pozemok (KN)
zjednodušená evidencia (KN)
zjednotený katastrálny operát (KN)
zlomkové parcelné číslo (KN)
zlučka (KN)
zlučovanie parciel (KN)
zlučovanie pozemkov (KN)
zmena druhu pozemku (KN)
zmena katastrálneho územia (KN)
zoznam nesúladov medzi skutočným stavom a evidovaným stavom druhov pozemkov (KN)
zoznam užívateľov a vlastníkov (KN)
zoznam vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených (KN)
zrovnávacie zostavenie parciel (KN)
zverenecký fond (KN)
Ž
železničná evidencia nehnuteľností (KN)
železničná kniha (KN)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována