Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru ostatní (58)
otvorené údaje (O)
A
agendový informačný systém (O)
akostná politika (O)
autorizovaný geodet a kartograf (O)
Č
Český úrad zememeračský a katastrálny (ČÚZK) (O)
D
dial'kový prístup (O)
F
fotogrameter (O)
G
geodet (O)
Geodetický a kartografický obzor (GaKO) (O)
geoinformatik (O)
geomatik (O)
H
harmonizovaná norma (O)
I
informačné systémy verejnej správy (O)
informačný model budovy (O)
informačný systém základných registrov (O)
K
Katastrálne pracovisko (KP) (O)
Katastrálny úrad (KÚ) (O)
M
manažment (O)
manažment kvality (O)
Medzinárodná spoločnost' pre fotogrametriu a dial'kový prieskum (O)
metodický návod (O)
metrológ (O)
O
občianske právo hmotné (O)
obchodné právo (O)
odborná spôsobilosť (O)
orgán verejnej správy (O)
organizačné složky štátu (O)
osobné údaje (O)
P
portál verejnej správy (O)
preberacie podmienky (O)
priemysel 4.0 (O)
produkt (O)
projekt (O)
R
rozšírená realita (O)
S
smernica (O)
spôsobilosť (O)
správne právo (O)
systém (O)
systém manažmentu (O)
systém manažmentu kvality (O)
T
terminologická komisia (O)
topograf (O)
U
úradné oprávnenie (O)
určená norma (O)
ústavné právo (O)
územný systém ekologickej stability (O)
V
verejné právo (O)
Výskumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) (O)
Z
zákazník (O)
základný register (O)
zememerač (O)
Zememerač (Zeměměřič) (O)
Zememeračský a katastrálny inšpektorát (ZKI) (O)
Zememeračský úrad (ZÚ) (O)
zememeračstvo (O)
znak a charakteristika (O)
znalecký posudok (O)
Zväz miest a obcí Českej republiky (O)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována